ဆာပိုလို . အိုတာရု

ဆာပိုလို . အိုတာရု

小樽運河

ဆာပိုးရိုးသည္ ဟိုကိုင္းဒိုး၏အၾကီးမားဆံုးၿမိဳ ့ၿဖစ္ပါသည္။ (ဆာပိုးရိုးႏွင္းပြဲ) သည္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ မ်ားစြာေသာ ခရီးသြားမ်ားလည္း စုစည္းလာေရာက္ၾကပါသည္။ ဆာပိုးရိုးေခါက္ဆြဲ၊ ဟင္းရည္ကာေရး၊ ဂ်ဳးဂိစကန္၊ စုအိစြတ္ စေသာ မ်ားစြာေသာအရာမ်ားကိုလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။ အိုတရုသည္ ပင္လယ္ေရလက္ၾကားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တန္းစီရွိေနေသာ အိမ္ေလးမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ခံစားရေစပါသည္။ ဖန္၊ ဆူရွိမ်ားလည္း ထင္ရွားပါသည္။

ဆာပိုလို . အိုတာရု၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္