ဆန္းဒိုင္း မဆုရိွမား

ဆန္းဒိုင္း မဆုရိွမား

鳴子峡

မူလခန္းမေဆာင္၊ ဘုရားေက်ာင္ေးဆာင္သည္ ႏိုင္ငံ၏အဖိုးတန္အေဆာက္အဦးမ်ားအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဇူအိဂ်ိဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ အိုဆာခီဟခ်ိမန္းဂူးစေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား မ်ားစြာရွိေနေသာ မိယရွိေရာခရိုင္။ တဖန္ နာရုခိုေရပူစမ္းသည္ နွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ေက်ာ္လြန္ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရွိၿပီး ဂ်ပန္ႏို္င္ငံတြင္ရွိေသာ ၁၁မ်ိဳးေသာ ေရပူစမ္းအရည္အေသြးမ်ားထဲတြင္ ကိုးမ်ိဳးရွိေနပါသည္။ ဆာကူရာ၊မက္မြန္ပန္း ၊ မိုမိဂ်ိ ေရခဲပန္း စေသာ ရာသီေလးခုလံုးတြင္ လွပေသာသဘာဝတရားမ်ားကို ခံစားႏုိင္ပါသည္။

ဆန္းဒိုင္း မဆုရိွမား၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္