အအိုမိုရိ

အအိုမိုရိ

奥入瀬渓流

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ယူနက္စကိုစာရင္းဝင္အၿဖစ္မွတ္တမ္းတင္ခံရေသာ ဟခုရွင္းဆန္းခ်ိ၊ စြတ္တႏုမ၊ ဂ်ဴးနိခို စေသာ သဘာဝအတိုင္းရွုခင္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။ တဖန္ အအိုးမိုရိနဲဘုဒပြဲေတာ္မ်ား စေသာ ပြဲေတာ္မ်ားလည္း က်င္းပၾကၿပီး လွပေသာသဘာဝတရားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာခံစားႏိုင္ပါသည္။

အအိုမိုရိ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္