ကာမာကူရ

ကာမာကူရ

小田原城

တိုက်ိဳႏွင့္ နီးကပ္ထိစပ္ေနၿပီး ၿမိဳ ့ထဲမွ ယုဂဝရာေခ်ာ၊ အစြတ္ဂိ၊ ဟကိုနဲ စေသာ ေရပူစမ္းေနရာမ်ားသို ့သြားလာႏိုင္ပါသည္။ ေယာ္ကိုစြတ္ကၿမိဳ ့တြင္ရွိေသာ မိကဆပန္းၿခံတြင္ ကမၻာတတိယေၿမာက္အၾကီးဆံုးအမွတ္တရထဲမွ တစ္ခုၿဖစ္ေသာ (မိကဆ) ကို ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ တဖန္ ေယာ္ကိုးစြတ္ကပင္လယ္ေရေၾကာင္း၊ အစြတ္ဂိဘားဂါး၊ မိဆခီမဂုေရာစေသာ ဘီအဆင့္ရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ားနွင့္ေဒသထြက္အစားအေသာက္မ်ားကိုခံစားနိုင္ပါသည္။

ကာမာကူရ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္