ခ်ိဘ

ခ်ိဘ

小湊鉄道 里山トロッコ

နာရီဒအၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တည္ရွိေသာ ခ်ိဘခရိုင္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေကာင္းကင္ ဝင္ေပါက္။ တိုက်ိဳဒစ္စနီလမ္းတြင္ ေန ့တိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပေနပါသည္။ နာရီဒဆန္းရွင္းေခ်ာဂ်ိ ၊ဆာဝါရဟုေခၚေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ ေနရာမ်ားလည္းရွိၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းယဥ္ေက်းမွုကို ထိေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။

ခ်ိဘ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္