စိုင္းတမ

စိုင္းတမ

羊山公園

ခရိုင္ထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄၀၀ေက်ာ္ေသာသမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ ဟိခဝဘုရားေက်ာင္းကို အစထားၿပီး အဆက္ဆက္ဆင္းသက္လာခဲ့ေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမ်ားစြာရွိၿပီး တဖန္ ၿမစ္ကိုေက်ာ္လြန္ပါက အဲဒိုေခတ္၏ ထင္ရွားေသာၿမိဳ ့ေဟာင္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ကႏူးေလွ၊ အေပ်ာ္စီးေလွမ်ား စေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လွုပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နာကတိုေရာ ခဲအိကိုခု၊ ၄ သိန္းေက်ာ္ခန္ ့ရွိေသာ ရွိဘဆာကူရာမ်ားလည္း တစ္ခြင္တစ္ၿပင္ပြင့္ေနေသာ ပန္းၿခံစေသာ သဘာဝကိုခံစားႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား မ်ားပါသည္။

စိုင္းတမ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္