ဂြန္းမ

ဂြန္းမ

尾瀬ヶ原

ခုဆစြတ္ေရပူစမ္း၊ စူအိေဂ်ာေရပူစမ္း၊ အိကဟိုေရပူစမ္း စသည္မ်ားရွိေနေသာ ၿပည္တြင္းတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေရတြက္ႏိုင္ေသာ ေရပူစမ္းေဒသ။ တိဂဝဒခဲ၊ေယာ္ရွိဂဒိုင္းအိရာ စေသာရာသီေလးခုလံုးတြင္ မ်ားစြာေသာ သဘာဝတရားမ်ားကို ခံစားႏိုင္သည့္အၿပင္ ကမၻာအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ၿဖစ္ေသာ တိုမိအိုကဆဲအိရွိေဂ်ာ စေသာ လည္ပတ္ရာေနရာမ်ားစြာရွိၿပီးခိရယူးၿမိဳ ့၏ ေခါက္ဆြဲႏွင့္ ယာခိမန္းဂ်ဴး စေသာ ေဒသထြက္စာမ်ားကို လည္း စားေစခ်င္ပါသည္။

ဂြန္းမ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္