ဂြန္းမ

ဂြန္းမ

尾瀬ヶ原

ခုဆစြတ္ေရပူစမ္း၊ စူအိေဂ်ာေရပူစမ္း၊ အိကဟိုေရပူစမ္း စသည္မ်ားရွိေနေသာ ၿပည္တြင္းတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေရတြက္ႏိုင္ေသာ ေရပူစမ္းေဒသ။ တိဂဝဒခဲ၊ေယာ္ရွိဂဒိုင္းအိရာ စေသာရာသီေလးခုလံုးတြင္ မ်ားစြာေသာ သဘာဝတရားမ်ားကို ခံစားႏိုင္သည့္အၿပင္ ကမၻာအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ၿဖစ္ေသာ တိုမိအိုကဆဲအိရွိေဂ်ာ စေသာ လည္ပတ္ရာေနရာမ်ားစြာရွိၿပီးခိရယူးၿမိဳ ့၏ ေခါက္ဆြဲႏွင့္ ယာခိမန္းဂ်ဴး စေသာ ေဒသထြက္စာမ်ားကို လည္း စားေစခ်င္ပါသည္။

ဂြန္းမ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္