တိုးယာမ၊ကူရိုဘဲ၊တာတဲရာမ

တိုးယာမ၊ကူရိုဘဲ၊တာတဲရာမ

立山ロープウェイ

ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္အျဖစ္စာရင္းသြင္းခံရတဲ့ဂိုကရာမရဲ့ဂေရွာကိုအစျပဳျပီးအာမဟရရွီကမ္းေျခနဲ့ ဂ်ပန္ရဲ့အႀကီးဆုံးအမိုးခုံးပံုစံကုရိုဘဲေရကာတာအစရိွသည္၊ဒီေနရာမွာအျပင္မရိွနိုင္တဲ့ရွုခင္းကိုခံစားနိုင္တဲ့လူျကိုက္မ်ားခရီးသြားေနရာ။ရာအိုေဒသတြင္းမွာက်င္းပတဲ့ေဒသတြင္းပဲြေတာ္ျဖစ္တဲ့(အို၀ရပံုစံအိုဘြန္းပဲြေတာ္)ကိုလည္းအျကံျပဳလိုပါတယ္။က်ဴးလစ္ရဲ့ထုတ္လုပ္မွုေအာင္ျမင္ေနတဲ့အတြက္၊ေႏြဦးေရာက္လာျပီဆိုပတ္၀န္းက်င္တျပင္လံုးမွာက်ဴးလစ္ေတြပြင့္ေနတဲ့အသြင္သဏၭာန္ကိုလည္းျမင္နိုင္ပါတယ္။

တိုးယာမ၊ကူရိုဘဲ၊တာတဲရာမ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္