တိုက်ိဳ

တိုက်ိဳ

©AFLO, Hideki Nawate

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ ့ေတာ္ၿဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးအဓိကေနရာ။ ေစ်းဝယ္ၿခင္း၊ ထင္ရွားေသာအရာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမွု၊ အႏုပညာၿပတိုက္၊ သမိုင္းၿပတိုက္၊ ညဘက္လည္ပတ္ရာေနရာမ်ား၊ ေဆာ့ကစားလည္ပတ္ရာေနရာ၊တိရိစၦာန္ရံု၊ အဏၰဝါၿပတိုက္ ၊ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမွုမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ခံစားႏိုင္ၿခင္း၊ သဘာဝကိုခံစားၿခင္းစေသာ အရာမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံၿခားသား ခရီးသြားမ်ားသည္ အလုပ္ခ်ိန္တြင္ လူၿပည့္ရထားမ်ား၊ ရွိဘုယ၏ လူၿပည့္ေနေသာ လမ္းဆံုမ်ားက ၾကိဳဆိုေနပါသည္။ ၿမိဳ ့ၾကီးမ်ားတြင္သာလွ်င္ ခံစားႏိုင္ေသာ အရွိန္အဟုန္၊ လွုပ္ရွားမွုမ်ားကို ခံစားႏုိင္ပါသည္။

တိုက်ိဳ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၂~၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္