ရွိဂ ဘီ၀ခို

ရွိဂ ဘီ၀ခို

©AFLO, Hideaki Tanaka

ဗိဝေရကန္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အၾကီးမားဆံုးေသာ ေရကန္မ်ားထဲတြင္ ေရသန္ ့စင္ေသာ ေရကန္ၿဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံမွထိန္းသိမ္းထားေသာပန္းၿခံတြင္ တည္ရွိပါသည္။ အိုစြတ္၏ မီအိဒဲရာ၊ အီရွိယာမဒဲရာ၊ ကမၻာအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ၿဖစ္ေသာ အန္းရယခုဂ်ိ၊ ဟိေယာရွိတိုင္းအိခ် စေသာ ထင္ရွားေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ဗုဒၶဘာသာေနရာမ်ားကလည္း ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။ ဆာကူရာ၊ မိုမိဂ်ိထင္ရွားေသာေနရာမ်ားလည္း ရွိၿပီး ရာသီဥတုတိုင္းတြင္ မတူညီေသာရွုခင္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ရွိဂ ဘီ၀ခို၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္