ဝဂယမ

ဝဂယမ

熊野那智大社

ခုမေနာ့ဟြန္းဂူးတိုင္းအိခ်၊ ခုမေနာ့ဟယတာမတိုင္းအိခ် ၊ ခုမေနာ့နာရွိတိုင္းအိခ် မွ ၿဖစ္လာေသာ ခုမေနာ့ဆန္းဇန္း၊ ပင္လယ္မွၿဖစ္တည္လာေသာ တကေနာ့ယာမသည္ ေရွးေခတ္ကတည္းက ပူေဇာ္လာခဲ့ၾကေသာ ၿမင့္ၿမတ္ေသာေနရာ။ ကမၻာအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အၿဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရပါသည္။ နာရွိခစြတ္အုရာၿမိဳ ့တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သံုးခုေၿမာက္ထင္ရွားေသာ ေရတံခြန္ထဲမွ တစ္ခုၿဖစ္ေသာ ဂ်ပန္တြင္ ေရစီးဆင္းမွုနံပါတ္တစ္ရွိေသာ နာရွိေရတံခြန္လည္းရွိပါသည္

ဝဂယမ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္