ခဂါဝ

ခဂါဝ

小豆島オリーブ公園

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေသးငယ္ေသာခရိုင္။ တကမစြတ္ၿမိဳ ့ထဲတြင္ တကမစြတ္ရဲတိုက္၊ ခုရိဘယရွိပန္းၿခံ၊ ယရွိမ စေသာ လည္ပတ္ရန္ေနရာမ်ား တည္ရွိေနပါသည္။ တၿခားလည္း ရွည္လ်ားေသာေလွကားမ်ားၿဖင့္ ထင္ရွားေသာ ခိုတိုဟိရာဂူး၊ဇန္းစူးဂ်ိ၊ အိုဂိဘုကၽြန္း ဟု ေခၚဆိုၾကေသာ ကၽြန္းငယ္ေလးမ်ားစေသာ ၾကည့္ရွဳ ့စရာမ်ားကလည္း မ်ားပါသည္။ ခရိုင္တြင္းအားလံုးေသာရဲတိုက္မ်ားတြင္ စားႏိုင္ေသာ (ဆႏုခိေခါက္ဆြဲ) သည္ ေၿပာစရာမလိုေအာင္ လူသိေနၾကေသာ ခဂဝခရိုင္၏ ထင္ရွားေသာ အရာၿဖစ္ပါသည္။

ခဂါဝ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္