ေယာ္ကိုဟားမ

ေယာ္ကိုဟားမ

みなとみらい

ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္ တံခါးပိတ္ဝါဒကိုက်င့္သံုးခဲ့စဥ္တြင္ အေမရိကန္မွ ပါရီသို ့ဦးတည္ေနေသာ သေဘၤာသည္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး တံခါးပိတ္ထားေသာႏိုင္ငံကို ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ (ဂ်ပန္အေမရိကန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးစာခၽြန္လြာစာခ်ဳပ္) အရ ၁၈၅၉ တြင္ ေယာ္ကိုဟားမဆိပ္ကမ္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဂဟစနစ္ကုန္သြယ္ၿခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ စက္မွုလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၏ ဆိပ္ကမ္းအေနၿဖင့္ လ်င္ၿမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ အေနာက္တိုင္းပံုစံအေဆာက္အဦးမ်ားက တန္းစီရွိေနေသာ အေနာက္တိုင္းဧ၇ိယာကို အဓိကအေနၿဖင့္ လည္ပတ္ေရး၊ ခ်ိန္းေတြ ့ရာေနရာ အၿဖစ္ စိတ္အားထက္သန္စြာ လူၾကိဳက္မ်ားလာခဲ့ပါသည္။

ေယာ္ကိုဟားမ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္