တိုခုရွိမ

တိုခုရွိမ

鳴門の渦潮

အခ်င္း ၂၀မီတာရွိေသာ နာရုတိုပင္လယ္လက္ၾကား၏ အုဇုရွိေရာသည္ တိုခုရွိမခရိုင္၏ သေကၤတ။ စြတ္ရုဂိေဆာင္မ်ား၏ ဆက္စပ္ေနေသာ ေတာင္ၾကားထဲတြင္ လွ်ိဳဝွက္စြာရွိေနေသာ အီယဒနိၿဖစ္ပါသည္။ တဖန္ ေႏြရာသီ၏အသြင္အၿပင္ၿဖစ္ေသာ အာဝအကသည္ ဂ်ပန္တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ က်င္းပၾကေသ္ာလည္း တကယ့္မုူလေနရာသည္ တိုခုရွိမ။ ႏွစ္တိုင္း ၾသဂုတ္လတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ (အာဝအက) သည္တိုခုရွိမၿမိဳ ့တြင္ က်င္းပသည္။

တိုခုရွိမ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

みんなで作る絶景ランキング

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္