ခိုးခ်ိ

ခိုးခ်ိ

©AFLO, Hideki Nawate

ယြန္းမန္းဂ်ဴးၿမိဳ ့ကို ရွည္လ်ားစြာစီးဆင္းေနေသာ ယြန္းမန္းဂ်ဴးၿမစ္သည္ (ဂ်ပန္တြင္ ေနာက္ဆံုးၾကည္လင္စြာ စီးဆင္းေနေသာၿမစ္) ဟုလည္းေခၚဆိုၾကေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သဘာဝ ရွု ့ခင္း။ အဲဒိုေခတ္ကုန္ခါနီး၏ သူရဲေကာင္းၿဖစ္ေသာ ဆကမိုတို ရေယာမ၏ ရုပ္တုတည္ရွိေသာ ကမ္းနား၊ မုေရာတိုအငူႏွင့္ အရွိဇုရိအငူမ်ားလည္း လည္ပတ္ရာေနရာအၿဖစ္ ထင္ရွားသည္။ တိုဆပင္လယ္ေအာ္တြင္ သြားလာေနေသာ ေဝလငါးၾကည့္ၿခင္း ငါးမန္းၾကည့္ၿခင္းမ်ားလည္းရွိၿပီး သဘာဝထဲတြင္သာလွ်င္ ေတြ ့ၾကံဳခံစားႏိုင္ေသာ စိတ္လွုပ္ရွားမွုမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ခိုးခ်ိ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္