ဖုကုအိုခ . ဟာခတ

ဖုကုအိုခ . ဟာခတ

太宰府天満宮

ဟခတသည္ က်ဳးခ်ဳးေဒသ၏ တရုတ္တန္း။ ေစ်းဝယ္ၿခင္း၊ လည္ပတ္ရာေနရာမ်ား အားလံုးစံုလင္စြာရွိေနေသာ ၿမိဳ ့။ ဒဇိိုင္းအိဖုၿမိဳ ့သည္ ႏိုင္ငံ၏ အထူးသမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ ဒဇိုင္းအိအစိုးရ၊ ဒဇိုင္းအိဖု တန္းမန္းဂူး၊ စုအိရွိေရာဆဲခိ စေသာေနရာမ်ားရွိၿပီး သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ ့ႏိုင္ေသာ လည္ပတ္ရာေနရာမ်ားအၿဖစ္ လူၾကိဳက္မ်ားပါသည္။ ေရွးက်ၿပီးေခတ္ဆန္ေသာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ ့အေကာင္းအဆိုးမ်ားရွိေနေသာေခတ္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကို ခံစားႏိုင္ေသာ ၿမိဳ ့ကို လမ္းေလွ်ာက္ရန္တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။

ဖုကုအိုခ . ဟာခတ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္