ခုမမိုတို

ခုမမိုတို

草千里

ခုမမိုတိုခရိုင္သည္ ခရီးသြားလည္ပတ္ႏိုင္ေသာေနရာအၿဖစ္ လူၾကိဳက္မ်ားပါသည္။ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးၿဖစ္ရသည္မွာ ကမၻာတြင္အၾကီးဆံုးမီးေတာင္အၿဖစ္ လူသိမ်ားေသာ အာဆိုးေတာင္။ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲေနၿခင္းကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ၿဖင့္ ေတြ ့ၿမင္ႏိုင္ေသာ ရွုခင္းၿဖစ္ပါသည္။ တၿခားလည္း ခိရိရွိတန္း၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို တဆင့္ေၿပာၾကားေနေသာ သဘာဝအသြင္အၿပင္မ်ားရွိေနေသာ တည္းခိုခန္းမ်ားလည္းတန္းစီရွိေနေသာ ခုေရာဂဝေရပူစမ္းစေသာ တစ္ရက္တြင္ အကုန္မလည္ပတ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ လည္ပတ္စရာေနရာမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

ခုမမိုတို၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္