ခုမမိုတို

ခုမမိုတို

草千里

ခုမမိုတိုခရိုင္သည္ ခရီးသြားလည္ပတ္ႏိုင္ေသာေနရာအၿဖစ္ လူၾကိဳက္မ်ားပါသည္။ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးၿဖစ္ရသည္မွာ ကမၻာတြင္အၾကီးဆံုးမီးေတာင္အၿဖစ္ လူသိမ်ားေသာ အာဆိုးေတာင္။ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲေနၿခင္းကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ၿဖင့္ ေတြ ့ၿမင္ႏိုင္ေသာ ရွုခင္းၿဖစ္ပါသည္။ တၿခားလည္း ခိရိရွိတန္း၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို တဆင့္ေၿပာၾကားေနေသာ သဘာဝအသြင္အၿပင္မ်ားရွိေနေသာ တည္းခိုခန္းမ်ားလည္းတန္းစီရွိေနေသာ ခုေရာဂဝေရပူစမ္းစေသာ တစ္ရက္တြင္ အကုန္မလည္ပတ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ လည္ပတ္စရာေနရာမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

ခုမမိုတို၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္