မိယဇခိ

မိယဇခိ

高千穂峡

မိယဇခိခရိုင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ နိခ်ိနန္းဧရိယာသည္ ေတာင္ဘက္ႏိုင္ငံ၏ အသြင္အၿပင္မ်ားၿဖင့္ ၿပည့္ေနေသာ လည္ပတ္ရာေနရာ။ နိခ်ိနန္းပင္လယ္ကမ္းနားကို ကားေမာင္းပါက ဂ်ပန္ဟု မထင္ရေလာက္ေသာ ေတာင္ဘက္ႏိုင္ငံ၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ပင္လယ္ေရလက္ၾကားအၿဖစ္ လူသိမ်ားၾကေသာ တကခ်ိဟိုေရလက္ၾကား ၊လူၾကိဳက္မ်ားေသာ လည္ပတ္ေသာကၽြန္းၿဖစ္ေသာ အအိုဂ်ိမစေသာ သဘာဝတရားမ်ားကလည္း ဆြဲေဆာင္မွဳအၿပည့္ရွိေနပါသည္။

မိယဇခိ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္