ခါဂိုရွိမ

ခါဂိုရွိမ

©AFLO, Hideki Nawate

ခရိုင္တြင္းေဒသတစ္ခုလံုးတြင္ ေရပူစမ္းမ်ားတည္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေရပူစမ္းမ်ားေသာခရိုင္။ ႏွစ္တိုင္းမ်ားစြာေသာ ခရီးသြားမ်ားၿဖင့္စည္ကားပါသည္။ ထိုအထဲတြင္လည္း အီဘုစုခိၿမိဳ ့၏ ေရပူစမ္းသည္ ထင္ရွားၿပီး ခေဂါ့ရွိမခရိုင္ကို လာေရာက္လည္ပတ္မည္ဆိုပါက တစ္ၾကိမ္ေတာ့ ေတြ ့ၾကံဳခံစားေစခ်င္ပါသည္။ ကမၻအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အၿဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္းခံရေသာ ယခုရွိမ၊ ဒီေရေတာမ်ားလည္း ရွင္သန္ေနေသာ အာမမီအိုးရွိမ စေသာ ကၽြန္းမ်ားကိုလည္း သြားေစခ်င္ပါသည္။

ခါဂိုရွိမ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္