ဆဂ

ဆဂ

吉野ヶ里歴史公園

ေယာ္ရွိေနာ့ ဂါရိသမိုင္းပန္းျခံကိုအစထားၿပီး သမိုင္းေၾကာင္းကို ခံစားေစနိုင္ေသာ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ေဂ်ာကမခ်ိလည္းရွိပါသည္။ တဖန္ ခရာစြတ္ၿမိဳ ့၊ အီမရိပင္လယ္ေအာ္ ပင္လယ္ကမ္းနားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ နာနာစြတ္ဂမ၊ ခေနာ့္မစြတ္ဟရာ၊ အီေရာဟကၽြန္းစေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရွုခင္းမ်ားရွိေနပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သံုးခုေသာ အလွအပႏွင့္ဆိုင္ေသာေရေႏြးဟုလည္း ဆိုၾကေသာ အုရဲရွိေနာ့ေရပူစမ္းလည္း ရွိပါသည္။

ဆဂ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္