အိဝတဲ

အိဝတဲ

小岩井農場

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အၿဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္းခံရေသာ ဟီရာအိဇုမိ၊ ေက်းလက္ပံုၿပင္မ်ားရွိေနေသာ ေမြးရပ္ေၿမဟုေခၚဆိုၾကေသာ လြင္ၿပင္မ်ားစေသာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုမ်ား ထိေတြ ့ခံစားႏိုင္ေသာေနရာမ်ား မ်ားပါသည္။ တဖန္ အၿမင့္ မီတာ ၁၀၀ ကိုေက်ာ္လြန္ေသာ ေတာင္နံရံမ်ားဆက္တိုက္ရွိေနေသာ ေတာင္ၾကားမ်ား၊ ခၽြန္ထက္ေသာ အၿဖဴေရာင္ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားရွိေနေသာ ေတာအုပ္မ်ားစေသာ သဘာဝတရားမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

အိဝတဲ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

みんなで作る絶景ランキング

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္