အိဝတဲ

အိဝတဲ

小岩井農場

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အၿဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္းခံရေသာ ဟီရာအိဇုမိ၊ ေက်းလက္ပံုၿပင္မ်ားရွိေနေသာ ေမြးရပ္ေၿမဟုေခၚဆိုၾကေသာ လြင္ၿပင္မ်ားစေသာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုမ်ား ထိေတြ ့ခံစားႏိုင္ေသာေနရာမ်ား မ်ားပါသည္။ တဖန္ အၿမင့္ မီတာ ၁၀၀ ကိုေက်ာ္လြန္ေသာ ေတာင္နံရံမ်ားဆက္တိုက္ရွိေနေသာ ေတာင္ၾကားမ်ား၊ ခၽြန္ထက္ေသာ အၿဖဴေရာင္ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားရွိေနေသာ ေတာအုပ္မ်ားစေသာ သဘာဝတရားမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

အိဝတဲ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္