အာခိတ

အာခိတ

抱返り渓谷

အၿပာေရာင္ရွိေနေသာ ေရမ်က္ႏွာၿပင္သည္ လွပေသာ တဇဝခို၊ မိုမိဂ်ိမ်ားၿဖင့္ ထင္ရွားေသာ ေတာင္ၾကားမ်ား ပင္လယ္ေရလက္ၾကားမ်ားစေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သဘာဝမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ရိုးရာအစဥ္အလာဆန္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဧရိယာမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားၿပီး မိခ်ိေနာ့ခုေနာ့ ခိုကေရာတိုဟုလည္း ေခၚၾကေသာ ခခုေနာ့ဒတဲေခ်ာ၏ ဆာမူရိုင္းအိမ္မ်ားကိုလည္း တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။

အာခိတ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္