အာခိတ

အာခိတ

抱返り渓谷

အၿပာေရာင္ရွိေနေသာ ေရမ်က္ႏွာၿပင္သည္ လွပေသာ တဇဝခို၊ မိုမိဂ်ိမ်ားၿဖင့္ ထင္ရွားေသာ ေတာင္ၾကားမ်ား ပင္လယ္ေရလက္ၾကားမ်ားစေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သဘာဝမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ရိုးရာအစဥ္အလာဆန္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဧရိယာမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားၿပီး မိခ်ိေနာ့ခုေနာ့ ခိုကေရာတိုဟုလည္း ေခၚၾကေသာ ခခုေနာ့ဒတဲေခ်ာ၏ ဆာမူရိုင္းအိမ္မ်ားကိုလည္း တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။

အာခိတ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

みんなで作る絶景ランキング

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္