ယာမဂတ

ယာမဂတ

銀山温泉

သစ္သားမ်ားၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာတည္းခိုခန္းမ်ားက တန္းစီရွိေနေသာ စကားလံုးမ်ားၿဖင့္ေဖာ္မၿပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရွိေနေသာေရပူစမ္းလမ္းမ်ား ဂန္းဇန္းေရပူစမ္းကိုအစထားၿပီး တန္းဒိုးေရပူစမ္း၊ ဟခုဖုေရပူစမ္းစေသာ ထင္ရွားေသာေရပူစမ္းမ်ားက မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ တဖန္ ေဆာင္း၇ာသီတြင္ ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ေသာ ေရခဲပင္မ်ားကလည္းဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္သာလွ်င္ ၿမင္ႏိုင္ေသာ ေနရာၿဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတြင္လည္း ရွားပါးေသာရွု ့ခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ယာမဂတ၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္