ဖူကူရွီမား

ဖူကူရွီမား

大内宿

အၾကီးအေသး တစ္ဆယ္ေက်ာ္ခန္ ့ရွိေသာႏြံေရကန္အုပ္စုမ်ားမွ ၿဖစ္လာေသာ အေရာင္ငါးခုရွိေသာ ႏြံ၊ ၾကီးမားေသာ ေတာင္ပံုစံမ်ားက ေရကန္မ်က္ႏွာၿပင္တြင္ ေရာင္ၿပန္ဟပ္ေနေသာ ေရကန္မ်ား စေသာ သဘာဝအလွအပမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေသာေနရာမ်ားလည္း မ်ားပါသည္။ လက္မလြတ္သင့္ေသာေနရာမွာ အိုအုခ်ိတည္းခိုခန္း။ အဲဒိုေခတ္တြင္ စည္ကားခဲ့ေသာ တည္းခိုခန္းၿမိဳ ့ၿဖစ္ၿပီး ယခုလည္း ထိုအရိပ္အေယာင္မ်ားလည္း က်န္ရွိေနပါသည္။ အႏုပညာဆန္ေသာ ႏွင္းရွုခင္းမ်ားကိုလည္း ခံစားႏုိင္ေသာ (အိုအုခ်ိတည္းခိုခန္း၏ ညဘက္လွည့္လည္သြားလာၿခင္းမ်ားလည္း ) ဆက္ဆက္ခံစားေစလိုပါသည္။

ဖူကူရွီမား၏လူျကိုက္မ်ားေနရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လစဥ္ျကည့္ရွုမွုနွွုန္းျဖင့္စီသည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္