ၿပည္တြင္းခရီးတြင္ ဆက္ဆက္ခံစားေစလိုေသာ ရွိနိဆဲအိဇကယ၏ေပွ်ာ္ရြင္ဖြယ္ရာ

ၿပည္တြင္းခရီးတြင္ ဆက္ဆက္ခံစားေစလိုေသာ ရွိနိဆဲအိဇကယ၏ေပွ်ာ္ရြင္ဖြယ္ရာ
ခရီးတြင္ေပ်ာ္စရာဟုဆိုပါက လွပေသာရွု ့ခင္းမ်ားကို ၾကည့္ၿခင္း၊ လွပေသာလက္ေဆာင္မ်ားကို ဝယ္ယူၿခင္း ထုိ ့ေနာက္ ထိုေဒသ၏အရသာရွိေသာ အစားအစာမ်ားကိုး စားေသာက္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ သို ့ေသ္ာလည္း ခရီးသြားရင္ မသိေသာေနရာတြင္ အရသာရွိေသာ ဆိုင္ကို ရွာေဖြရန္မွာ လြယ္ကူေသာကိစၥမဟုတ္ပါ။ လြယ္ကူစြာေဒသ၏ အရသာရွိေသာဟင္းမ်ားကို ရွုာ ေတြ ့ႏိုင္မည့္နညး္လမ္းမွာ ရွိနိဆဲ၏ အရက္ဆိုင္ကို ဝင္ၿကည့္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္လည္း ၾကည့္ပံုၾကည့္နညး္ ခံစားနည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းၿပပါမည္။

■အမွတ္အသားသည္ဆိုင္ေရွ႕မွအနီေရာင္မီး

居酒屋 旅行 赤ちょうちん
ဝင္ေပါက္တြင္ေရွးေဟာင္းအနီေရာင္မီးပံုးမ်ားခိ်တ္ဆြဲထားေသာ ဆိုင္သည္ မ်ားေသာအားၿဖင့္ အရက္ဆိုင္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ဆင့္ေၿပာၾကားခဲ့ၾကေသာစကားမ်ားအရ (အနီေရာင္သည္ လူသားမ်ားအား စားခ်င္ေသာက္ခ်င္စိတ္ကိုၿဖစ္ေစေသာအေရာင္) ဟု သုေတသနရလဒ္မ်ားအရ အရက္ဆိုင္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားၿဖင့္ ဆိုင္ေရွ ့တြင္ အနီေရာင္ မီးပံုးမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္က မ်ားပါသည္။ ဟု ဆိုေသာ ဆိုရိုးရွိပါသည္။ ထို ့သို ့ဆိုပါက မက္ခ္ေဒၚနယ္ဆိုင္ ခန္းတခိဆိုင္စေသာ ထင္ရွားေသာဆိုင္မ်ား၏ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားသည္လည္း အနီေရာင္ေနာ္။ ထိုကဲ့သို ့ေသာ အနီေရာင္သည္ သဘာဝအတို္င္း မ်ားစြာေသာလူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေစေသာ ေကာင္းမြန္ေသာအရာတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။
居酒屋 旅行 日本酒

■မစုေလးေထာင့္ဘူးၿဖင့္ ဂ်ပန္အရက္ကို ေသာက္ၾကပါစို ့

အရက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အရသာရွိေသာဟင္းမ်ားကို အရသာရွိေသာအရက္မ်ားၿဖင့္တြဲဖက္ၾကပါသည္။ ပို္ၿပီး ဂ်ပန္ဆန္ေသာ အရသာကိုခံစားခ်င္ပါက ဂ်ပန္အရက္ကို ေသာက္ရန္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အရက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဂ်ပန္အရက္မ်ားကို သစ္သားမစုေလးေထာင့္ဘူးေလးမ်ားၿဖင့္ ခ်ေပးေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။
居酒屋 猿 接客
မစုၿဖင့္ေသာက္ေသာ ဂ်ပန္အရက္သည္ တကယ့္ကိုသစ္သားအန့ ံရပါသည္။ အရက္ခ်င္းတူေသာ္လည္း မစုတြင္ ့ထည့္လိုက္ရံုၿဖင့္ ခြက္ၿဖင့္ေသာက္ၿခင္းက ပိုမိုအရသာရွိၿပီး အဆင့္ၿမင့္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးရွိပါသည္။

~တိုက္တြန္းခ်င္ေသာအရက္ဆိုင္မ်ား~

တိုက္တြန္းခ်င္ေသာအရက္ဆိုင္မ်ား
<ခယဘုခိ>
လိပ္စာ:အုတိုမိယၿမိဳ ့ေဂၚကိုးဟြန္းေခ်ာ ၄၆၈၈
ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္:၁၈ နာရီမွ ၂၄ နာရီအထိ (ေနာက္ဆံုးသည္ ၂၃နာရီအထိ)
ပိတ္ရက္:အဂၤါ

အၾကိမ္တစ္ေထာင္ၾကားရျခင္းထက္ တစ္ၾကိမ္ၿမင္ရၿခင္းက သာသည္ဟုဆိုသည့္အတိုင္း ဆက္ဆက္ လက္ေတြ ့အရက္ဆိုင္ကို သြားေရာက္ကာ ခံစားေစခ်င္ပါသည္။


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၇~၈လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္