မ်က္စိၿဖင့္မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္လွပေသာ ဖုဂ်ိေနာ့ဟန၏ ထင္ရွားေသာေနရာ (ခိုးခ်ိဖုဂ်ိဆိုေနာ့) ၏ ဖူဂ်ိပန္းစက္မ်ားသည္ ထင္ထားတာထက္လွလြန္းသည္

မ်က္စိၿဖင့္မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္လွပေသာ ဖုဂ်ိေနာ့ဟန၏ ထင္ရွားေသာေနရာ (ခိုးခ်ိဖုဂ်ိဆိုေနာ့) ၏ ဖူဂ်ိပန္းစက္မ်ားသည္ ထင္ထားတာထက္လွလြန္းသည္
ႏိုင္ငံၿခားမွ (လက္ေတြ ့တည္ရွိေနေသာကမၻာ၏လွပေသာေနရာ ၁၀) အေနၿဖင့္ တင္စားၾကၿပီး SNSကို အစထားကာ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိလူမ်ားက မၾကာခဏေၿပာေနၾကေသာ (ခုိအုခ်ိဖုဂ်ိဆိုေနာ) ။
ဖုခုအိုကခရိုင္ ခိတက်ဴးခ်ဴးၿမိဳ ့တြင္ရွိၿပီး ထင္ထားတာထက္လွပေသာ ဖုဂ်ိပန္းစင္မ်ားႏွင့္ ဖူဂ်ိပန္းလွိုဏ္ေခါင္းသည္ အထူးသၿဖင့္ ၾကည့္စရာေနရာၿဖစ္ပါသည္။
ထိုအလြန္လွပေသာရွု ့ခင္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ ႏွစ္တိုင္း ဧၿပီလမွ ေမလအထိ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးမွ မ်ားစြာေသာ ဧည့္သည္မ်ားက လာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။

ယခုတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ ထိုအလြန္လွပလြန္းေသာ (ခိုအုခ်ိဖုဂ်ိဆိုေနာ) ၏ဆြဲေဆာင္မွဳကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

လံုးဝေၾကညာမထားေသာ္လည္း လူအလြန္စည္ကားေသာ ခိုအုခ်ိဖုဂ်ိဆိုေနာ သည္အလြန္ထူးၿခားပါသည္

ခိုအုခ်ိဖုဂ်ိဆိုေနာသည္ ပုဂၢလိကထိန္းသိမ္းေသာပန္းၿခံၿဖစ္ၿပီး ဧရိယာသည္ ၃၀၀၀ စတုရန္းမီတာရွိပါသည္။ ဒီဟာသည္ ဂ်ပန္တြင္လည္း ေရတြက္လို ့ရႏိုင္ေသာ အေရအတြက္ၿဖစ္ပါသည္။
ေႏြဦးတြင္ ၿခံဝင္းအတြင္းတြင္ ၂၂မ်ိဳးေသာ ဖုဂ်ိေနာ့ဟနသည္ အပင္၁၀၀ေက်ာ္ ပြင့္ၾကၿပီး တဖန္ ဖူဂ်ိအၿပင္ ပ်မ္းမွ် အပင္ ၇၀၀ေက်ာ္ရွိေသာ မိုမိဂ်ိမ်ားလည္း ရွိၿပီး ေဆာင္းဦးတြင္ ရွု ခင္းသည္အလြန္လွပသည္။

ထိုအလွအပမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းမွုကို ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကလည္း မ်ားစြာလာေရာက္ၾကၿပီး ဖုဂ်ိေနာ့ဟနကို ပ်က္စီးေစသည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ လံုးဝေၾကညာမလုပ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
သုို ့ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဝင္ႏိုင္သည္ေတာ့မဟုတ္ပါ၊ ပံုမွန္ဧည့္သည္မ်ားဝင္ေရာက္နိုင္သည္္မွာ ေႏြဦးႏွင့္ ေဆာင္းဦးသာ ၿဖစ္ပါသည္။
သို ေသာ္ ထိုရု ့ခင္းကို တစ္ၾကိမ္တည္းၾကည့္ခ်င္ပါက ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးမွ မ်ားစြာေသာဧည့္သည္မ်ား မီဒီယာမ်ားက လာေရာက္လည္ပတ္ၾကၿပီး နိုင္ငံၿခားတြင္လည္း ရိုခိုမိစသၿဖင့္ ခဏေလးအတြင္းတြင္ သတင္းမ်ားက ၿပန္ ့သြားပါသည္။

※ပန္းၿခံဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ေရႊေရာင္ပိတ္ရက္မ်ား သည္ တစ္ထပ္တည္းက်သည့္အတြက္ ဒီႏွစ္မွ ဧၿပီ ၂၉ (ေသာၾကာ) မွ ေမ ၈ ရက္ (တနဂၤေႏြ) အထိသည္ ပန္းၿခံစည္းကမ္းသည္ ေၿပာင္းလဲၿခင္း(စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္လက္မွတ္မ်ားကိုေရာင္းခ်ၿခင္း) မ်ားရွိလာပါသည္။ ပြင့္သည့္အေနအထားကို လိုက္ကာ ေဒသတြင္ ထပ္မံၿပီး အခေၾကးေငြ (၅၀၀ ယန္း သို ့မဟုတ္ ၁၀၀၀ ယန္း) မ်ားလည္း ၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

တစ္ၾကိမ္ကေတာ့ လာေရာက္ခ်င္သည့္ ဖုဂ်ိေနာ့ဟန လွိ္ုဏ္ေခါင္း


ခိုအုခ်ိဖုဂ်ိဆိုေတာ ၏ လွပေသာအရာတစ္ခုဟု ဆိုပါက ဖုဂ်ိေနာ့ဟေန၏ လွိုဏ္ေခါင္းၿဖစ္ပါသည္။

ပန္းၿခံထဲတြင္ အရွည္ ၈၀ မီတာနွႈင့္ ၂၂၀မီတာရွိေသာ ႏွစ္မ်ိဳးေသာလွုိဏ္ေခါင္းမ်ားရွိၿပီး ၂၂မိ်ဳးေသာ ဖုဂ်ိေနာ့ဟနမ်ားကလည္း ပြင့္ေနေသာ လွိုဏ္ေခါင္းမ်ားကို ငုတ္လွ်ိဳးကာ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
ထိုရွု ့ခင္းသည္ အိမ္မက္လိုပဲၿဖစ္ပါသည္။
ဂ်ပန္တြင္ အလွဆံုးလွိုဏ္ေခါင္းဟုဆိုရေလာက္ေအာင္ၿဖစ္ပါသည္။

မ်က္စိကိုဖမ္းစားထားေသာ လွပေသာ ဖုဂ်ိပန္းစင္


ၿပီးေတာ ့ေနာက္တစ္ခုသည္ ဖုဂ်ိပန္းစင္ၿဖစ္ပါသည္။

လွပေသာလွိုဏ္ေခါင္းကို ငုပ္လွ်ိဳးဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ပ်မ္းမွ် ၁၀၀၀ စတုရန္းမီတာရွိေသာ ဖုဂ်ိပန္းစင္ၿကီး ေပၚေပါက္လာပါသည္။

လွပစြာပြင့္ေနၾကေသာ ဖူဂ်ိကိုၾကည့္ရင္း က်ယ္ၿပန္ ့ေသာဧရိယာတြင္ ေအးေဆးစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။

တ္ဝန္းက်င္တစ္ခြင္တစ္ၿပင္သည္ ဖုဂ်ိေနာ့ဟန၏ ေမႊးၾကိဳင္ေသာရနံ ့မ်ားၿဖင့္ ရွိေနပါသည္။

စိတ္ထဲမွာက်န္ရစ္မည့္ (ခိုအုခ်ိဖုဂ်ိဆိုေနာ)၏ ဝင္ေၾကးႏွင့္ သြားလာေရး GWကေရာ


အုခ်ိဖုဂ်ိဆိုေနာသုိ ့သြားမည္ဆိုပါက ကားၿဖင့္ ခိတက်ဳးခ်ဳးၿမိဳ ့အေဝးေၿပးလမ္း ၏ ဒို္င္းအိတနိ ICမွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္ခန္ ့
သို ့ေသာ္ ကားရပ္နားသည့္ေနရာသည္ က်ပ္သည့္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္လမ္းမ်ားတြင္လည္း ေတာ္ေတာ္က်ပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ JR ယဝတဘူတာမွ တကၠစီၿဖင့္ သြားပါ။

ဒါနဲ ့ဝင္ေၾကးသည္ ဖုဂ်ိေနာ့ပြင့္ခ်ိန္ကို လိုက္ကာ မတူသည့္အတြက္ အၾကမ္းဖ်င္း ၃၀၀ ယန္းမွ ၁၀၀၀ ယန္းရွိပါသည္။

ပန္းၿခံထဲဝင္နိုင္သည့္ရက္လည္း မတူသည့္အတြက္ အလွဆံုးအခ်ိန္သည္ ဖုဂိေနာ့ဟနက အပြင့္ဆံုး ေရႊေရာင္ပိတ္ရက္အခ်ိန္ၿဖစ္ပါသည္။

ေၿပာစရာမလိုေအာင္ကို ေဆာင္းဦး၏ မိုမိဂ်ိသည္ အလြန္လွပၿပီး မိုမိဂ်ိႏွစ္သက္ေသာသူမ်ားကလည္း ေဆာင္းဦးအတြက္ လာေရာက္ဖို ့တိုက္္တြန္းခ်င္ပါသည္။

တစ္ၾကိမ္ေလာက္ေတာ့လာေရာက္လည္ပတ္ေစလိုသည့္ ဂ်ပန္၏ထင္ရွားေသာေနရာ။
ဆက္ဆက္လာလည္ၾကပါ။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္