ရဲတိုက္လည္ပတ္မွုကိုေပ်ာ္ရႊင္စြာခံစားနိုင္ေသာ ဗဟုသုတ~ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ရဲတိုက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကရေအာင္

ရဲတိုက္လည္ပတ္မွုကိုေပ်ာ္ရႊင္စြာခံစားနိုင္ေသာ ဗဟုသုတ~ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ရဲတိုက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကရေအာင္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္စတင္ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ခုမမိုတိုငလ်င္သည္ က်ဳးခ်ဴးဧရိယာတစ္ခုလံုးကို ၾကီးမားေသာထိခိုက္မွုမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ခုမမိုတိုကို အဓိကအေနၿဖင့္ ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆက္တိုက္လွုပ္သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းေၿပာဆိုရင္း ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအားလည္း စိတ္ထဲမွ ပူပင္ေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါသည္။

အုပ္ၾကြပ္မ်ားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၿပဳတ္က်ကာ ေက်ာက္သားနံရံမ်ားလည္း ပ်က္စီးသြားေသာ ခုမမိုတိုရဲတိုက္၏ဓာတ္ပံုသည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ၾကီးမားေသာ အံ့အားသင့္မွဳမ်ားကို ၿဖစ္ေစပါသည္။
ခုမမိုတိုရဲတိုက္၏ ေက်ာက္သားနံရံမ်ားသည္ ၿမင့္မားစြာတည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ (ဆာမူ၇ိုင္းမ်ားကလည္ၿပန္ၾကည့္ရေသာေနရာ)ဟု ဆိုၾကပါသည္။ထို(ဆာမူရိုင္းမ်ားလည္ၿပန္ၾကည့္ရေသာေနရာကိုၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ (ဆန္းဂိဇြတ္မိ) ႏွင့္ (အေနာ့ဇုမိ) ႏွစ္မ်ိဴးကို စုပံုကာ ေက်ာက္တံုးမ်ားကိုေနရာခ်ထားၿပီး ေက်ာက္သားနံရံမ်ားကို ၿပဳလုပ္ထားပါသည္။ ထိုကဲ့သို ့ေသာ ထူုးၿခားခ်က္္မ်ားရွိေနေသာ ေက်ာက္သားနည္းပညာမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းၾကေသာ လုပ္သားမ်ားသည္ (အနႏိုးခ်ဴး) ဟု ေခၚၾကပါသည္။ ႏွစ္ထပ္စုပံုထားကာ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ရဲတိုက္ဟု ေရွးလူၾကီးမ်ားကလည္း ဆိုၾကပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ရွုပ္ေထြးစြာဖြဲ ့စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္အတြက္ ပ်က္စီးသြားေသာ ခုမမိုတိုရဲတိုက္၏ေက်ာက္သားနံရံမ်ားကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ၿပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေနာက္က်သြားၿခင္းမဟုတ္ပါလားဟု ဆိုၾကပါသည္။
熊本
ဒါနဲ ့အားလံုးသည္ ဂ်ပန္၏ရဲတိုက္အေၾကာင္းကို ဘယ္ေလာက္မ်ားသိၾကပါသနည္း။ ယခုတစ္ၾကိမ္သည္ ခုမမိတိုရဲတိုက္အပါအဝင္ ဂ်ပန္တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရဲတိုက္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တစ္ေယာက္ေယာက္အားေၿပာၿပခ်င္ေလာက္ေအာင္ ဗဟုသုတမ်ားကိုလည္း မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

၁။ ေဆာက္လုပ္တည္ေဆာက္ထားေသာေနရာကိုလိုက္ကာ ခြဲၿခားထားပါသည္

ရဲတိုက္ကိုေဆာက္လုပ္ရာတြင္(ေတာင္ရဲတိုက္၊ ေတာင္ၿပန္ ့ရဲတိုက္၊ ေၿမၿပ န္ ့ရဲတိုက္၊ ပင္လယ္ရဲတိုက္)စေသာ ေလးမ်ိဳးအၿဖစ္ ခြဲၿခားထားပါသည္။
အထူးသၿဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားစြာရွိေနေသာ ေတာင္ရဲတိုက္တြင္ ထိုအမည္အတိုင္း ေတာင္ေပၚတြင္ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ ရွု ့ခင္းေကာင္းသည့္အတြက္ အဓိက ကာကြယ္ေရးစနစ္အတြက္ သံုးထားသည္။ (ေတာင္ၿပန္ ့ရဲတိုက္) ႏွင့္ (ေၿမ ၿပန္ ့ရဲတိုက္) သည္ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ေ ၿမၿပင္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ရွိေရာရွိမိုေခ်ာ က က်ယ္ၿပန္ ့စြာရွိေနပါသည္။ လြင္ၿပင္ထဲတြင္လည္း အနည္းငယ္ၿမင့္ေသာေနရာတြင္ေဆာက္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အထူးသၿဖင့္ (ေတာင္လြင္ၿပင္ရဲတိုက္) ဟု ေခၚၾကပါသည္။ တဖန္ (ပင္လယ္ရဲတိုက္) သည္ ယာယီပင္လယ္ေပၚတြင္ေဆာက္လုပ္ထား ေသာရဲတိုက္ၿဖစ္ၿပီး ေရသယ္ယူေရး၊ကာကြယ္ေရးအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ အမ်ိဳးအစားခြဲၿခားမွုမ်ားအရ (ပင္လယ္ရဲတိုက္)ကို (လြင္ၿပင္၇ဲတိုက္)၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအၿဖစ္ ဆိုၾကပါသည္။

ေတာင္ရဲတိုက္:(ၿပင္ဆင္ေနဆဲ မစြတ္ယာမရဲတိုက္ (အိုကယာမခရိုင္) တခဲဒရဲတိုက္ (ဟေယာေဂါ့ခရိုင္)ဂိဖုရဲတိုက္ (ဂိဖုခရိုင္)စေသာ

竹田城跡
(တခဲဒ ရဲတိုက္)

ေတာင္ကုန္းၿမင့္ရဲတိုက္:အိုဆာကာရဲတိုက္ (အိုဆာကဖု) ဟိေရာဆခိရဲတိုက္ (အအိုမိုရိခရိုင္) ဟိမဲဂ်ိရဲတိုက္ (ဟေယာေဂါ့ခရိုင္)စေသာ

姫路城
(ဟိမဲဂ်ိရဲတိုက္)

လြင္ၿပင္ရဲတိုက္:နိေဂ်ာရဲတိုက္ (က်ိဳတိုဖု)နာေဂါယရဲတိုက္(အအိခ်ိခရိုင္)အုအဲဒရဲတိုက္ (နာရေနာ့ခရိုင္)စေသာ

名古屋城
(နဂိုရာရဲတိုက္)

ပင္လယ္ရဲတိုက္:တကမစြတ္ရဲတိုက္ (ခဂဝခရိုင္)၊ဟိေရာတိုရဲတိုက္( နာဂဆခီခရိုင္)၊နာဂစြတ္ရဲတိုက္ (အိုအိုဝခဲခရိုင္)

大分
(နဂစုရဲတိုက္)
ဒီေနရာတြင္ ေမးခြန္းရွိပါသည္။ ခုမမိတိုရဲတိုက္သည္ ဘယ္အမ်ိဳးအစားတြင္ပါဝင္ပါသလဲ။ ခုမမိုတိုရဲတိုက္ဓာတ္ပံုကို ၾကည့္ပါက သိေကာင္းသိမယ္ေနာ္။ အမွန္ကေတာ့ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရွိပါသည္။

၂။ရဲတိုက္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဆိုသည္မွာ

ရဲတိုက္သည္အဓိက ၁ ရန္သူမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ ၂ အုပ္ခ်ဳပ္မွု၏အဓိက ၃ ဧကရာဇ္၏ နန္းေတာ္ဟုဆိုေသာ တာဝန္သံုးခုရွိပါသည္။ ရဲတိုက္ကို ပံုမွန္ကုန္းၿမင့္တြင္ေဆာက္္ၾကသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ က်ံဴးမ်ားတူးထားၿခင္းၿဖင့္ အၿပင္မွ ရန္သုူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္နိုင္သလိုမဝင္ ေရာက္ႏိုင္ေအာင္လည္း ကာကြယ္ထားပါသည္။ တဖန္ ရဲတိုက္တစ္ဝိုက္တြင္ ဆာမူရိုင္းမ်ားေနထိုင္ေသာ ရွိေရာရွိမိုမခ်ိလည္း က်ယ္ၿပန္ ့စြာရွိေနၿပီး ၊ဧကရာဇ္သည္အဓိကအေနအလယ္တြင္ရွိေနျပီး ရဲတိုက္တြင္ေနထိုင္ရင္း ထိုေဒသမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။。
郡上八幡
(ဓါတ္ပံုမွာရဲတိုက္ေပၚမွၾကည့္လွ်င္ျမင္ရေသာရဲတိုက္ေအာက္မွ ျမင္ကြင္းမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္)
ခုမမိုတိုရဲတိုက္လည္း ခၽြင္းခ်က္မရွိ ဟိေဂါ့နိုင္ငံ၏ ဧကရာဇ္ၿဖစ္ေသာ ခတိုးခိေယာမဆက ရဲတိုက္ကို အဓိကအေနၿဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ရွိေရာရွိမိုေခ်ာကို ဖြဲ ့စည္းထားပါသည္။
စိတ္မေကာင္းစရာေကာင္းသည္မွာ ခဏတာအတြင္းတြင္ ထိုခန္းနားေသာ ခုမမိုတိုရဲတိုက္ုသြင္ျပင္သည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္ဟု ထင္ပါသည္။

ဗဟုသုတမ်ားကိုဖတ္ရွု့ၿပီးမွ ရဲတိုက္ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ပါက ပိုမိုေပ်ာ္ရြင္စရာေကာင္းပါသည္။ ဆက္ဆက္လာၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။


ေမးခြန္းအေၿ:ဖ ေတာင္ေၿမၿပန္ ့ရဲတိုက္

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္