(ၿပတင္းေပါက္ကိုဖြင့္လိုက္ပါက လွပေသာရွု ခင္းၿဖစ္ပါသည္) ပန္းခ်ီကားကဲ့သို ့ေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားအလယ္ တည္းခိုႏိုင္ေသာ တည္းခိုခန္း ၁၀ ခု

(ၿပတင္းေပါက္ကိုဖြင့္လိုက္ပါက လွပေသာရွု ခင္းၿဖစ္ပါသည္) ပန္းခ်ီကားကဲ့သို ့ေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားအလယ္ တည္းခိုႏိုင္ေသာ တည္းခိုခန္း ၁၀ ခု
提供:株式会社Loco Partners
ၿပတင္းေပါက္ကိုဖြင့္လိုက္ပါက ထုိေနရာသည္ လွပေသာရွု့ခင္း။
အခန္းမွ အမိုးမပါေသာေရခ်ိဳးခန္းမွ ေငးေမာၾကည့္ရွု ့ႏုိင္ေသာရွု ့ခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း၏ အရာ
ရွု ့ခင္းကို ရွာေဖြေသာခရီးမ်ားၿဖစ္ေသာ အဆံုးစြန္ဆံုးေသာ ဇိမ္ခံမွုသည္ ရွု ခင္းလွပေသာေနရာတြင္ တည္းခိုၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
ZEKKEI Japan မွ တည္းၿဖတ္ထားေသာ ေနရာသည္ တစ္ၾကိမ္ေတာ့တည္းၾကည့္္ေစခ်င္ေသာ တည္းခုိခန္းမ်ားၿဖစ္ပါသည္။

မစြတ္ရွိမဆခန္း ေခ်ာအန္း (မိယရွိေရာခရိုင္)

ၿပတင္းေပါက္ကိုဖြင့္လိုက္ပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ရွု ခင္းသံုးခု (မစြတ္ရွိမ)
လွပေသာ ပန္းခ်ိီကားမ်ား၊ လက္ရာပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားၿပီး တကယ့္ကို ေသးငယ္ေသာအႏုပညာၿပတိုက္ကို လာေရာက္လည္ပတ္ရသကဲ့သို ့ၿဖစ္ေနေသာ တည္းခိုခန္းသည္ (မစြတ္ရွိမဆခန္း ေခ်ာအန္း)။
သို ့ေသာ္ အလွဆံုးအႏုပညာမွာ ၿပတင္းေပါက္အၿပင္ဘက္မွ ရွု ့ခင္းၿဖစ္ပါသည္။
(မစြတ္ဂ်ိမ ရယ္ အအမစြတ္ဂ်ိမရယ္ မစြတ္ဂ်ိမရယ္)ဟု မထင္ရေလာက္ေအာင္ကို ေရရြတ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ၿဖစ္နိုင္ေသာ ခံစားခ်က္ရွိေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားကို အခန္းထဲမွ ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ဖုဂ်ိေတာင္ေရပူစမ္း ဘဲစြတ္ေခ်ာရွိကဂ်ိက (ယာမနာရွိခရိုင္)

ဧည့္ခန္းတြင္ အမိုးမပါေသာေရခ်ိဳးခန္းမွ ဖူဂ်ိေတာင္မွ ဖူဂ်ိေတာင္မွ အေကာင္းဆံုးရွု ့ခင္းကို ခံစားႏိုင္ေသာတည္းခိုခန္းသည္ ( ဖူဂ်ိေတာင္ေရပူစမ္း ဘဲစြတ္ေခ်ာရွိကဂ်ိက)။
တည္းခိုခန္းတြင္ရွိေသာက်ယ္ၿပန္ ့ေနေသာပန္းၿခံတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္း၊ ေတာေတာင္ၾကားမ်ားကို ခံစားႏိုင္ၿပီး ေရစီးဆင္းသံမ်ားကို ၾကားႏိုင္ေသာ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္သံုးေသာအခန္းတြင္ ေရေႏြးၾကမ္းကို ေသာက္သံုးၿခင္း။
သဘာဝ၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသၿဖစ္ေနေသာ လြတ္ေၿမာက္မွုကို ခံစားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ေရာလူပါ လြတ္ေၿမာက္လန္းဆန္းေစပါသည္။

ခုစြတ္ေရာဂိေနာ့စြတ္ဝ ေရပူစမ္းတည္းခိုခန္း စြတ္ဝေရကန္ (နာဂေနာ့ခရိုင္)

ရုပ္ရွင္ၿဖစ္ေသာ(ခိမိေနာ့နဝ) ဇာတ္ကား၏ အဓိကေနရာၿဖစ္သည္ဟုဆိုၾကပါသည္။ စြတ္ဝေရကန္
လွ်ိဳ ့ဝွက္နက္နဲေသာ စြတ္ဝေရကန္ႏွင့္ စြတ္ဝတိုင္းအခခ်ကို ဝန္းရံထားေသာ အထူးေရကန္တြင္ ၂၀၁၆ခုနွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ တည္းခိုခန္း (ခုစြတ္ေရာဂိေနာ့စြတ္ဝ ေရပူစမ္းတည္းခိုခန္း စြတ္ဝေရကန္) ၿဖစ္ပါသည္။ စြတ္ဝေရကန္ကို တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚၾကည့္နိုင္ေသာ ေတာင္ၾကားရွိ ေကာင္းကင္ေအာက္မွ အမိုးမပါေသာ ေရခ်ိဳးကန္ၿဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးထားေသာ သူၿဖင့္ ေအးေဆးစြာအခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးႏိုင္ပါသည္။

ရွေရာဒမေနာ့ယု ဟနဟိုး ဘဲတဲအိ ခုရွိေနာ့ဆို (နိအိဂတခရိုင္)

ၿပတင္းေပါက္ကိုဖြင့္လိုက္ပါက မ်က္စိတစ္ေလွ်ာက္တြင္ၿမင္ရေသာ ေတာေတာင္မ်ားႏွင့္ လယ္ကြင္းပန္းၿခံရွု ့ခင္းမ်ားက က်ယ္ၿပန္ ့ေနေသာ တစ္ေနရာရာကို လႊမ္းေမာစရာေကာင္းေသာ ရွု ့ခင္း။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏လြင္ၿပင္ရွု ့ခင္းမ်ားကို ၾကည့္ရင္း အမိုးမပါေသာ ေရခ်ိဳးကန္တြင္ စိမ္ရင္း ကေလးဘဝက အမွတ္တရမ်ားကို ၿပန္လည္ေတြးေတာသည္ကလည္း ေကာင္းပါသည္။
ဧည္သည္မ်ားအတြက္ အထူးဝန္ေဆာင္မွဳေပးေသာဝန္ေဆာင္မွုမ်ားက ခရီးကို ၿပည့္စံုေစပါသည္။
ထိုကဲ့သို ့ေသာ တည္းခိုခန္းသည္ (ရွိေရာဒမ ေနာ့ယု ဟနဟိုး ဘဲတဲအိ ခုရွိေနာ့ဆို) ၿဖစ္ပါသည္။

ဟိုတယ္နယူး ဝဂ်ိဘဲရာ ပန္းၿခံ (ဟေယာေဂါ့ခရိုင္)

ၿပတင္ေပါက္ကိုဖြင့္လိုက္ပါက ခိအန္းပင္လယ္ေရလက္ၾကား ႏွင့္အိုဆာကာပင္လယ္ေအာ္ကို ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ေသာ ပန္းၿခံ။
(ဟိုတယ္နယူး ဝဂ်ိဘဲရာ ပန္းၿခံ )တြင္ အားလံုးေသာအခန္းမ်ားတြင္ အမိုးဖြင့္ ေရပူစမ္းမ်ားပါဝင္ေသာ ဂ်ပန္စတိုင္ အခန္းမ်ားၿဖစ္ပါသည္။
က်ယ္ၿပန္ ့ေသာအခန္းမ်ားမွ ရွု ခင္းမ်ားသည္ အဆံုးမရွိေအာင္ က်ယ္ၿပန္ ့ေနေသာ ပင္လယ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္….・・・
လြတ္ေၿမာက္မွဳခံစားခ်က္ရွိေသာ အရာသည္ အလြန္ကိုအေရးပါေသာသူၿဖင့္ ေအးေဆးစြာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးႏိုင္ပါသည္။

ဂိဘိုး၇ိန္း (ဟိုကိုင္းဒိုး)

ၿပတင္းေပါက္အၿပင္တြင္က်ယ္ၿပန္ ့ေနေသာ နိဆဲခို၏ သဘာဝရွု ့ခင္း။
မ်က္စိေရွ ့တြင္ရွိေသာ လက္ေတြ ့ဘဝကိုေမ့ကာ ပန္းခ်ီကားထဲမွ တစ္စိတ္တစ္ေဒသက့ဲသို့ တစ္ရက္တာကို ကုန္ဆံုးၾကပါမည္။
စုစုေပါင္း အခန္း ၁၅ခန္းသာရွိေသာ ပုန္းကြယ္ေနေသာအိမ္မ်ားကဲ့သို ့ၿဖ စ္ေနေသာ (ဂိဘိုးရိန္း) ၿဖစ္ပါသည္။

မိနာတို ေနာ့.ယဒို နာဂိဆဂဲ (ရွိဇုအိုကခရိုင္)

ၿပတင္းေပါက္အၿပင္ဘက္သည္ ဆိပ္ကမ္း!ဒီေရရန့ံမ်ားလြင့္ပ်ံေနပါသည္။・・・
ပင္လယ္ရွု ့ခင္းကို ေကာင္းစြာၿမင္ရေသာ္လည္း ဆိပ္ကမ္းတြင္ က်ယ္ၿပန္ ့ေနေသာ တည္းခိုခန္းသည္ ထူးၿခားခ်က္ၿဖစ္ပါသည္။
ပင္လယ္သည္ ျခံ၀င္းထဲေရာက္ေနသလားဟု ထင္ရေလာက္ေအာင္ၿဖစ္ေနေသာ တည္းခိုခန္း (မိနာဆိုေနာ့ယဒို နာဂိဆဂဲ) ၿဖင့္ မနက္ခင္းအသစ္ကို ၾကိဳဆိုၾကပါစို ့.။

တန္းခုဆ တန္းဆိုရာေန ာ့ သေဘၤာ (ခုမမိုတိုခရိုင္)

အခန္းတြင္ အမိုးမပါေသာေရခ်ိဳးခန္းမွၿမင္နိုင္ေသာ ရွု ခင္းတဂ်ိမပင္လယ္ မစြတ္ဂ်ိမ
နာဂိဆခဲ တန္းခုဆအမ်ိဳးသားပန္းၿခံထဲတြင္ ရွိေသာ တန္းဆိုးေဂါဘရွိကို ၿဖတ္သြားသည့္ေနရာတစ္ေလွ်ာက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ တြင္ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ဒီေနရာ ( အမကုစ တန္းကုေနာ့ဘုနဲ) ေကာင္းကင္တြင္ေပၚေနေသာ လွပေသာ သေဘၤာကို ပံုရိပ္ေဖာ္ကာၿပဳလုပ္ထားေသာ အပန္းေၿဖနားေနစခန္းၿဖစ္ပါသည္။
ၿမိဳ ၾကီးမ်ား၏ဆူညံမွုမ်ားမွ ေဝးကြာကာလြန္စြာလွပေသာေနရာၿဖစ္ၿပီး ဘယ္သူမဆို မေႏွာက္ယွက္နိုင္ေသာ ေအးေဆးစြာကုန္ဆံုးႏိုင္ေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။

အိုဆာကာမရိအိုတို တို ဟိုတယ္ (အိုဆာကာဖု)

ပင္လယ္ရွု ခင္းသာရွိေသာ တည္းခုိခန္းၿဖစ္ပါသည္။
ဒီေနရာသည္ ဂ်ပန္တြင္ နံပါတ္တစ္အၿမင့္ဆံုးအေဆာက္အဦးၿဖစ္ေသာ ( အဘဲေနာ့ဟရုခစု) တြင္ပါဝင္ေသာ ဟိုတယ္။
အိုဆာကာ၊က်ိဳတို ၊ ခိုးဘဲ၊ ဟိေရာရွိမစေသာ ရွု ခင္းလွေသာေနရာမ်ားကို ၿမင္ႏိုင္ေသာ (အိုဆာကာ မရိအိုတိုုုုုုုုုုတို ဟိုတယ္) အခန္းသည္ ေကာင္းကင္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္သကဲ့သို့ခံစားရေစပါသည္။နတ္သားၿဖစ္သြားသကဲ့သို ့လည္း ခံစားရသည့္အတြက္ သင္ဆိုပါက မည္ကဲ့သို ့ကုန္ဆံုးမည္နည္း

အေနာက္တိုင္းနာေရါယခယဆုရု (အအိခ်ိခရိုင္)

နာေဂါယာရဲတိုက္ကို အခန္းမွ ၿပီးေတာ ့ထမင္းစားရင္းခံစားႏိုင္ေသာ တညး္ခုိခန္း (အေနာက္တိုင္းနာဂိုယာခယဆုရု) သည္ ၇ဲတိုက္ၾကိဳက္ေသာသူမ်ားအတြက္ အလြန္ေကာင္းပါသည္။ ၁၁ထပ္ ဘားတြင္နာေဂါယာရဲတိုက္ကို ပံုရိပ္ေဖာ္ထားေသာ ခခုတဲရုလည္း ရွိပါသည္။
ရဲတိုက္ရွ ခင္းမ်ားရွိေနေသာ နာဂိုယာ၏ ဆြဲေဆာင္မွုသည္ မနက္ျဖန္မ်ားကို ေလွ်ာက္လွမ္းရန္အင္အားမ်ားရရွိႏိုင္သည္

သင္ႏွစ္သက္ေသာ ရွု ခင္းတည္းခိုခန္းရွိပါသလား


တၿခားရွုခင္းလွေသာေနရာမ်ားစြာကိုလည္းမိတ္ဆက္ေပးမည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီေနရာမ်ားကိုလည္း ဆက္ဆက္သြားေစခ်င္ပါသည္။


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္