ေဆာင္းဦး၏လည္ပတ္ၿခင္း၊ စက္တင္ဘာတြင္ ဂ်ပန္တြင္လည္ပတ္ခ်င္စရာအေကာင္းဆံုးရွု ့ခင္းအဆင့္

ေဆာင္းဦး၏လည္ပတ္ၿခင္း၊ စက္တင္ဘာတြင္ ဂ်ပန္တြင္လည္ပတ္ခ်င္စရာအေကာင္းဆံုးရွု ့ခင္းအဆင့္
ဂ်ပန္၏ေဆာင္းရာသီဟုဆိုပါက ေဆာင္းကုန္ခါနီးသစ္ပင္မ်ားက အနီေရာင္ၿဖစ္ေနၾကေသာ (မိုမိဂ်ိ)သည္ ထင္ရွားေသာ္လည္း မိုမိဂ်ိသည္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလသည္ အဓိက။

ေဆာင္းဦးအစတြင္ စက္တင္ဘာလတြင္ တဖန္မတူညီေသာ ဆြဲေဆာင္မွဳရွိေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားကိုလည္း ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။

ယခုတစ္ၾကိမ္သည္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဂ်ပန္ကို လာေရာက္လည္ပတ္ပါက ဆက္ဆက္ၾကည့္ေစခ်င္ေသာ ရွု ့ခင္းအဆင့္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

အဆင့္ ၅

 ဆန္းဂိုခုဟရာ၏ စုစုကိ (ခနဇဝခရိုင္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေဆာင္းဦး၏အသြင္အၿပင္မ်ားအေနအၿဖင့္ မေမ့သင့္ေသာအရာသည္ 「(စုစုကီ)」 ၿဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ဆန္းရိုခုဟရာ၏ စုစုကီသည္ (ခနဇဝခရိုင္၏ ရွု ခင္း ၅၀ )တြင္ ပါဝင္ၿပီး ႏွစ္တိုင္းမ်ားစြာေသာ ဧည့္သည့္မ်ားၿဖင့္ စည္ကားေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။
စက္တင္ဘာလေရာက္ပါက အေရာင္အလွဆံုးၿဖစ္ေသာ အဖူးအေရာင္ေရြေရာင္မ်ား ေတာက္ပလာၿပီး လိုက္ဖက္မွုသည္ လြန္စြာလွပပါသည္။ တဖန္ ညေန ေနဝင္ခ်ိန္ေရာက္ပါက စုစုကီမ်ားက ပိုမိုေတာက္ပမ်ားလာၿပီး ၾကည့္ရွု ့သည့္သူမ်ားကို ေပွ်ာရြင္ေစပါသည္။ ဓာတ္ပံုရိုက္မည္ဆိုပါက ညေနပိုင္းက ေကာင္းပါသည္။

အဆင့္ ၄

 ဟြန္းယခုရွိခ်ိအတို ဟိုတဲအိအအိုအိ (နရာခရိုင္)

ဟြန္းယခုရွိခခ်ိအတိုတစ္ဝိုက္တြင္ ပြင့္ေသာ ဟိုတဲအိအအိုအိ。ၾသဂုတ္လလယ္မွ အလွဆံုးအခ်ိန္ၿဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္ပါသည္။ အေနာက္ဘက္တြင္ထည္ဝါစြာရွိေနေသာ အုနဲဘိယမကို ေနာက္ခံထားကာ ကင္မရာၿဖင့္ရိုက္ခ်င္ေသာဓာတ္ပံုဆရာမ်ားလည္း ကိုလည္း ဒီေဒသ၏ အသြင္အၿပင္အၿဖစ္ ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။
တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ ပြင့္ေနေသာ စုမိရဲအေရာင္ပန္းမ်ားသည္ ရိုးစင္းေသာရွု ့ခင္းမ်ားၿဖစ္ေနၿပီး အသြင္အၿပင္မ်ားၿဖင့္ ၿပည့္ေနေသာရွု ့ခင္းမ်ားအေနၿဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ေအးၿမေသာ အသြင္ရွိေသာ ဟိုတဲအိအအိအိကို ၾကည့္ရန္ နရာခရိုင္ကို လာေရာက္ပါ။

အဆင့္ ၃

 ႏိုးခ်ဳခို (ဟိုကို္င္းဒိုး)

ႏိုးခ်ဴးခိုသည္ အိုဟိုစြန္ခုပင္လယ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ဧရိယာ ၅၈ စတုန္ရန္းမီတာရွိေသာ ၾကီးမားေသာ ေရငန္ကန္။ ေရကန္တစ္ခုလံုးသည္ ပင္လယ္ေရၿဖစ္ပါသည္။ ကန္နားတစ္ဝိုက္တြက္ ပန္းအရိုင္းမ်ားပြင့္ေနၿပီး ထိုအထဲတြင္ အထူးသၿဖင့္ စက္တင္ဘာလသည္ အနီေရာင္တစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံုးဖံုးလႊမ္းထားေသာသႏၱာေက်ာက္ တန္းမ်ားကလည္းဟိုကိုင္းဒိုးကို သြားပါက ဆက္ဆက္ၾကည့္ေစခ်င္ၿပီး စိတ္ၾကိဳက္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ ေနရာၿဖ စ္ပါသည္။
တစ္ဝိုက္ကို အနီေရာင္ဆိုးထားေသာ ေရ ကန္၏ ဟိုေနရာဒီေနရာတြင္ လွပေသာ အၿပာေရာင္ေကာင္းကင္တြင္ ပံုရိပ္ေပၚေနေသာ ရွု ့ခင္းသည္ တကယ့္ကို လွပေသာရွု ့ခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ေလာင္ကၽြမ္းေတာ့မလို ၿဖစ္ေနေသာ အနီေရာင္နွင့္ ၿပာလြင္ေနမွု၏ လိုက္ဖက္မွုကို ဆက္ဆက္မ်က္စိတြင္ ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။

အဆင့္ ၂

 စုဝခိုရွင္းဆခုမီးပန္းပြဲ (နာဂေနာ့ခရိုင္)

အဘယ့္ေၾကာင့္ ေႏြရာသီတြင္မဟုတ္ဘဲ စက္တင္ဘာလတြင္ မီးပန္းပြဲဟု ထင္ေသာသုူမ်ားလည္းရွိမည္ထင္ေသာ္လည္း ဒီ စုဝခိုရွင္းဆခုမီးပန္းပြဲသည္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ မီးပန္းဆရာမ်ားမွ စိတ္ကူးအသစ္မ်ားၿဖင့္ မီးပန္းမ်ားကို စကားလက္ေဆာင္မ်ား၊ အသံမ်ားၿဖင့္ ပစ္ေဖာက္ၾကသည္မွာ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေသာ မီးပန္းပြဲၿဖစ္ပါသည္။
စုဝခိုရွင္းဆခုမီးပန္းပြဲ တြင္သာလွ်င္ရွိေသာ 「 ရေပၚစတားမန္း 」ႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စုစုေပါင္းအရွည္ ၂၀၀၀ မီတာရွိေသာ 「အိုအိုနအိယဂရာဘိုးဖု」သည္ မ်ားစြာေသာ လည္ပတ္သူမ်ား လာေရာက္ၾကၿပီး ေႏြရာသီမီးထြန္းပြဲထက္ ကို မရွုံးေသာ ေဆာင္းဦး၏ ထင္ရွားေသာ မီးပန္းပြဲၿဖစ္ေနပါသည္။

အဆင့္ ၁

 အဝယခဆဲေနာ့ ဘြန္း (တိုယာမခရိုင္)

အဝယဖူးေနာ့ဘြန္န္းသည္ ႏွစ္တိုင္းစက္တင္ဘာလ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အထိ က်င္းပေသာ တိုယာမခရိုင္ကိုကိုယ္စားၿပဳပြဲၿဖစ္သည္။ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာဧည္သည္မ်ားသည္ လွပေသာ (အဲခ်ဴးအိုဝရာဘုရွိ) ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာကာ က်င္းပေသာပြဲမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအကမ်ားကလည္း ခန္ညားစြာရွိကာ ေယာက်ားေလးအကမ်ားကလည္း စိတ္လွုပ္ရွားေစပါသည္။
ဂ်ပန္ဗ်က္ေစာင္း၊ ခိုကယူး၊ ဗံုမ်ားကိုတီးေခတ္ရင္း ေရွးတုန္းက အသြင္ပံုစံမ်ားက က်န္ရစ္ေနေသာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မီးပံုးမ်ားထြန္းထားေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားကလည္း ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္သာလွ်င္ ေဆာင္းဦး၏ ည၊ မ်က္စိေရွ ့တြင္ က်ယ္ၿပန္ ့စြာရွိေနေသာ ပံုစံမ်ားက စိတ္လွုပ္ရွားေစပါသည္။ဘယ္လိုလဲ???

အဆင့္၁ (အဝရာဖူးေနာ့ဘြန္း) သည္ အထူးသၿဖင့္ ဂ်ပန္ဆန္ေသာ ေမ ့မရႏိုင္ေသာ အမွတ္တရမ်ားၿဖစ္နိုင္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလတြင္ ဂ်ပန္ကိုလာေရာက္လည္ပတ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ဆက္ဆက္ယခုတစ္ၾကိမ္မိတ္ဆက္ေပးေသာ ေနရာကို လာေရာက္ေစခ်င္ပါသည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္