နစ္ေမ်ာဝင္ေရာက္သြားေတာ့မလို ရာသီဥတုေလးခုကို အေရာင္ေသြးစံုလင္စြာ ( ေဆာင္းဦးတြင္ပြင့္ေသာပန္း) မ်ား၏အေကာင္းဆံုးရွု ့ခင္း ၅ခု

နစ္ေမ်ာဝင္ေရာက္သြားေတာ့မလို ရာသီဥတုေလးခုကို အေရာင္ေသြးစံုလင္စြာ ( ေဆာင္းဦးတြင္ပြင့္ေသာပန္း) မ်ား၏အေကာင္းဆံုးရွု ့ခင္း ၅ခု
ရာသီဥတုေလးခုတြင္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာပြင့္ေသာ ပန္းသည္ ထိုရာသီဥတု၏ အသြင္အၿပင္အေနၿဖင့္လွပေသာဂ်ပန္၏ ရွု ့ခင္းမ်ားတြင္ အေရာင္ေသြးစံုလင္စြာ ရွိေနပါသည္။

အေရာင္အေသြးစံုလင္စြာပြင့္ေနၿပီး ရင္ခုန္စိတ္လွုပ္ရွားမွုမ်ားၿဖစ္ေစၿပီး ေဆာင္းဦး၏ေနဝင္ခ်ိန္ကလည္း အတိတ္ကို တမ္းတလြမ္းဆြတ္တသသၿဖစ္ေစပါသည္။ပန္းဆိုသည္မွာ လူေတြရ့ဲ ႏွလံုးသားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဆြဲေဆာင္မွဳမ်ိဳးရွိတယ္မဟုတ္ပါလား။

ဒီတစ္ၾကိမ္ကေတာ့ ( ေဆာင္ဦးတြင္ပြင့္ေသာပန္း) ၏ အေကာင္းဆံုးရွု့ခင္းမ်ား၏ထိပ္တန္းစာရင္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

အဆင့္ ၅

 ရွိရာဂဝေငါ့၏ေကာ္စမို (ဂိဖုခရိုင္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ထူးၿခားခ်က္ၿဖစ္ေသာ အိမ္စုေလးမ်ားႏွင့္ ဒိုကနပန္းၿခံရွု ့ခင္းမ်ားက ဆြဲေဆာင္မွဳအၿပည့္ရွိေနေသာ ရွိရာဂဝေငါ့။ ေဆာင္းဦးေရာက္ပါက စပါးႏွံမ်ားကလည္းေရႊဝါေရာင္ေတာက္ပေနၿပီး ေက်းလက္ေဒသ၏အသြင္အၿပင္မ်ားက ခ်စ္စရာေကာင္းစြာရွိေနပါသည္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခု ရွိရာဂဝေငါ့၏ေဆာင္းဦးရာသီ၏ ေမ့မရႏိုင္ေသာအမွတ္တရတစ္ခုမွာ ေကာ္စမိုပါ။

ေဆာင္းရာသီမွာ ႏွင္းထူထပ္စြာက်ေသာေဒသအေနၿဖင့္ သိၾကေသာရွိရာဂဝေငါ့။ ႏွင္းမ်ားက ဖံုးအုပ္မသြားမွီမွာ လူမ်ားအားစိတ္ေအးခ်မ္းမွုကိုေပးေစေသာ ေကာ္စမိုပန္း။ ရာသီဥတု၏အသြင္အၿပင္မ်ားႏွင့္ ၿပည့္လွ်ံေနေသာ ရွိရာဂဝေငါ့၏ သဘာဝအလွတရားမ်ားက ေအးခ်မ္းေစမည္မွာမလြဲဘူးမဟုတ္ပါလား။

အဆင့္ ၄

 အိေကာမကိုးဂန္း၏ေကာ္စမို (မီယဇခိခရိုင္)

ေႏြဦးတြင္ ဘိန္းပန္း၊ ေႏြရာသီတြင္ ပင္စိမ္းမ်ား ၿပီးေတာ့ ေဆာင္းဦးတြင္ ေကာ္စမိုဟု ရာသီဥတုေၿပာင္းလဲမွုႏွင့္အတူ အေရာင္အေသြးစံုလင္ေသာပန္းမ်ားကို ပြင့္ေစေသာ အိေကာမကိုးဂန္း။ စက္တင္ဘာလ မွ ေအာက္တိုဘာလအထိ အဝါေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္ရွိေသာ ေကာ္စမိုမ်ားကပြင့္ၿပီး ကုန္းၿပင္ၿမင့္တြင္ ေဆာင္းဦဝင္ေရာက္လာၿခင္းကို သိႏိုင္ေစပါသည္။
ေဆာင္းဦး၏အသြင္သ႑ာန္ၿဖစ္ေသာ ေကာ္စမိုသည္ ညေနခင္းေနဝင္ခ်ိန္ေကာင္းကင္ႏွင့္တူပါသည္။ မ်က္ႏွာၿပင္ တစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံုးအေရာင္အေသြးစံုလင္ေသာပန္းႏွင့္ ညေနခင္း၏ လိုက္ဖက္မွုကိုခံစားၾကည့္ရွု့မည္ဆိုပါက ဘာရယ္မဟုတ္ အတိတ္ကိုလြမ္းဆြတ္တသမွုမ်ား ၿဖစ္လာေစပါသည္။ ဆြဲယူဖမ္းစားၿခင္းခံေနေသာ လွပေသာရွု ့ခင္းမ်ားကိုဆက္ဆက္ တစ္ၾကိမ္ေတာ့ လာၾကည့္ပါ။

အဆင့္ ၃

 ဟိုးခိဂ်ိ၏ေကာ္မစမို (နာရခရိုင္)

ဟိုးခိဂ်ီဘုရားေက်ာင္းတစ္ဝိုက္တြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးမွဳမရွိေသာ ေၿမဧရိယာ ႏွစ္ေသာင္းစတုရန္းမီတာသည္ ေကာ္စမိုပန္းမ်ားၿဖင့္ အေရာင္အေသြးစံုလင္စြာ ရွိေနပါသည္။ ဘုရင္ၾကီး၏ဘံုသံုးဆင့္ေက်ာင္းႏွင့္အတူ ပြင့္ေနေသာ ေကာ္စမိုပန္း၏အလွအပက ၿပိဳင္ဆိုင္ေနေသာပံုစံမွာ အိခရုဂ၏ ကိုယ္စားၿပဳရွု ့ခင္း။ ပန္းမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ကာၿမင္ရေသာ ဘံုသံုးဆင့္ေက်ာင္းသည္ ပိုမိုလွပေနပါသည္။

ေရွးတုန္းကေနေတာက္ေလွ်ာက္ရွိလာခဲ့ေသာနာရ၏ ရွု ့ခင္းမ်ားကို ခံစားရင္း ၿမင္ရေသာရွု ့ခင္းမ်ားကို ေငးေမာၾကည့္ရွု ့ၿခင္းကလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ဂ်ပန္ကို လာေရာက္လည္ပတ္ပါက ဆက္ဆက္လာေစခ်င္ပါသည္။

အဆင့္ ၂

 အခဆိုဘေနာ့ ရိ (နာဂေနာ့ခရိုင္)

စက္တင္ဘာလကုန္မွ ေအာက္တိုဘာလဆန္းအထိ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္အထက္ ၉၀၀ မီတာ၊ အက်ယ္ပ်မ္းမွ် ၄.၂ စတုရန္းမီတာ ခန္ ့ရွိေသာ လယ္ကြင္းကို ေၾကးေသြးေရာင္အၿဖစ္ ဖံုးလႊမ္းထားေသာ ဆိုးဘပန္းမ်ားကလည္း ပြင့္ေနၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဆိုးဘပန္းသည္ ပံုမွန္ အၿဖဴေရာင္ၿဖစ္ေသာ္လည္း အခဆိုးဘေနာ့ရိတြင္ ပြင့္ေသာပန္းသည္ လွပေသာအေရာင္ရွိေသာေၾကာင့္ (အဖိုးတန္ေသာပတၱၿမား) ဟုလည္း ေခၚဆိုၾကပါသည္။
အခဆိုးဘေနာ့္ရိၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဆိုးဘလည္း အလြန္အရသာရွိပါသည္။ လွပေသာအနီေရာင္ပန္းမ်ားကို ခံစားၾကည့္ရွု့ ၿပီးေနာက္ ဗိုက္ၿပည့္သြားႏို္င္အေသာ အနံ ့ႏွင့္ အနီေရာင္ဆိုးဘ၏ အရသာကို ၿမည့္စမ္းၾကည့္ပါလား။

အဆင့္ ၁

 ခင္းခ်ခုဒေနာ့ မန္းဂ်ရွခဲ(ဆိုင္းအိတမခရိုင္)

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဝန္းရံထားေသာ နိခ်ဝဒရာမမွ ေငးေမာၾကည့္ရွု ့ပါက ခင္းခ်ခုကဲ့သို ့ၿမင္ရေသာ္လည္း နာမည္မွာ ယုရိုင္း၊ ေဆာင္းဦးေရာက္ပါက ပ်မ္းမွ် အပင္ေပါင္း ၅၀၀ခန္ ့ရွိေသာ တကယ့္ကိုအနီေရာင္ေကာ္ေဇာခင္းထားသကဲ့သို ့ပန္းမ်ားပြင့္ေနၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါသည္။
မန္းဂ်ဳရွခဲပန္းတြင္ ( ဂုဏ္ယူစရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုၿဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းမ်ားကို အနီေရာင္ပန္းမွ ေကာင္းကင္ကေန က်ေပးသည္) ဟု ဆိုေသာ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး ထိုအရာက လူမ်ားကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားေစသည္မဟုတ္ပါလား။ စက္တင္ဘာလ လလယ္မွ လကုန္အထိ ( ပန္းပြဲေတာ္)ကို က်င္းပၾကတဲ့အတြက္ လွပေသာပန္းမ်ားကို ခ်စ္ခင္ၿမတ္ႏိုး.ရင္း ေဒသထြက္ကုန္မ်ားက လွ်ာလည္ေစမည္ၿဖစ္ပါသည္။ဒါဆိုရင္ဘယ္လိုပါလဲ

ေဆာင္းဦးဝင္ေရာက္လာၿခင္းကို အသိေပး၊ ရာသီေလးခုလံုးတြင္ အေရာင္အေသြးစံုလင္ေသာပန္း (ေဆာင္းဦး၏ပန္)၊ ဆက္ဆက္ ဒီတစ္ၾကိမ္မိတ္ဆက္ေပးေသာေနရာကို လာၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၇~၈လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္