(ပံုၿပင္ထဲမွ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ၿဖစ္ႏိုင္ေသာ) ေရွးေဟာင္းအိမ္တြင္ တည္းခိုႏိုင္ေသာ ေနရာ ၁၀ ခု

(ပံုၿပင္ထဲမွ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ၿဖစ္ႏိုင္ေသာ) ေရွးေဟာင္းအိမ္တြင္ တည္းခိုႏိုင္ေသာ ေနရာ ၁၀ ခု
提供:株式会社Loco Partners
ေရွးေရွးတုန္းက ေနရာေလးတစ္ခုတြင္ ဟု အစၿပဴၾကေသာ ပံုၿပင္မ်ားစတင္သကဲ့သို ့ခံစားခ်က္မ်ားရွိေနသာ ေရွးေဟာင္းအိမ္။ (ေရွးေဟာင္းအိမ္မ်ားကို ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ထားေသာ) ဟုဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံၿခားတြင္လည္း ၿပဳလုပ္ေနၿပီး အသစ္အရာမ်ားထက္ အေဟာင္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုၾကသည့္ ဒီေလာကထဲတြင္ၿဖစ္သည့္အတြက္ (အေကာင္းအဆိုးအရာမ်ားသို ့) ဟုဆိုေသာကမၻာမ်ားၿဖစ္ေနသည္မဟုတ္လား။ တစ္ခြန္းတည္းၿဖင့္ေၿပာရမည္ဆိုပါက (ေရွးေဟာင္းအိမ္) ဟုဆိုေသာ္လည္း အိမ္မ်ားလည္းရွိသလို ရဲတိုက္မ်ားလည္း ရွိၿပီး တိုင္းအိေခ်ာရိုမန္မ်ားလည္း ရွိေနေသာ မ်ားစြာေသာအရာမ်ားရွိေနပါသည္။
သင္၏ပံုၿပင္စာမ်က္နွာတစ္ကို စတင္လိုက္ၾကရေအာင္

တခဲဒရဲတိုက္ ရွိေရာရွိတမခ်ိ ဟိုတယ္ အန္း

(ေကာင္းကင္ရဲတိုက္) ဟုထင္ရွားေသာ (တခဲဒရဲတိုက္ေနရာ) ၏ရွိေရာရွိတမခ်ိ တြင္ရွိေသာ တည္းခိုခန္း။
ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ခန္ ့မတိုင္ခင္တည္းက အရက္ခ်က္ေသာေနရာကို ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ကာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္
ဧည့္သည္ခန္းမ်ားသည္ မဲဂ်ိေခတ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ႏွစ္၁၀၀ခန္ ့မတိုင္ခင္မွ အေဆာက္အဦး။ ခံစားခ်က္မတူေသာ အခန္း ၄ ခု။ အခ်ိန္သည္ရပ္တန္ ့သြားသကဲ့သို ့ၿဖစ္ေစေသာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ ေနရာၿဖစ္ပါသည္။
ဧရိယာအတြင္းတြင္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက လယ္ကြင္းထဲမွရလာေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ အိမ္လုပ္ ယုိမ်ား မီဆို၊ ဆီမ်ားၿဖင့္ မရုရွဲ၊ ဝါးခုဆိုင္မ်ားကိုလည္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေဒသခံမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရးလုပ္ႏိုင္ေသာ တည္းခိုခန္း
လိပ္စာ :ဟေယာေဂါ့ခရိုင္ အဆေဂါၿမိဳ ့ဝတယာမေခ်ာ တခဲဒအဇခမိေနာ့မခ်ိ နရွိဂဝ ၃၆၃

ဟတခိုခယအုဆဂိ

ခံစားမွုမ်ားၿဖင့္ ၿပည့္လွ်ံေနေသာ အိုအိုဝခဲခရိုင္ နိခ်ိဒၿမိဳ ့။ သဘာဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွကို ညိွု ့ႏွိုင္းႏိုင္ေသာ ၿမိဳ ့တြင္ (ဟတခိုခယအုဆဂိ) လည္းရွိပါသည္။
ေဆာက္လုပ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၀ရွိေသာ အိမ္ေဟာင္းမ်ားကို ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ထားေသာ တိုင္းအိေခ်ာရိုမန္၏ အေငြ ့အသက္မ်ားၿဖင့္ ၿပည့္ေနေသာ အခန္း။ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားအားလံုးသည္ အစစ္မ်ားၿဖစ္ပါသည္
အၿမဲတမ္းေၿပာေနက်စကားမ်ားသည္လည္း ဒီအခန္းတြင္ဆိုပါက မတူညီေသာခံစားခ်က္မ်ားၿဖင့္ ၾကားရပါမည္။ ေရအရင္းအၿမစ္မ်ားၿဖင့္ ဝန္းရံထားေသာ ဒီေဒသတြင္ၾကီးၿပင္းလာေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ဆန္မ်ားလည္း ေပါမ်ားစြာသံုးထားေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကိုလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။
လိပ္စာ :အိုအိုဝခဲခရိုင္ နိခ်ိဒၿမိဳ ့ဘိအဲအိေခ်ာ ၁၅၂၉-၁

အြန္းစန္းေဂါခ်ဳခု ရယူးဂြန္း

ပ်မ္းမွ် နွစ္ေပါင္း ၂၅၀ခန္ ့မတို္င္ခင္မွ ဆာမူရိုင္းအိ္မ္ရာ၊ ပင္မခန္းမေဆာင္တြင္တည္းခိုနိုင္ေသာ အိပ္မက္ကဲ့သို ့ေသာ အခ်ိန္ခဏတာကို တကယ့္ကို အခ်ိ္န္ၿပဇာတ္ထဲမွ အဖဲြဝင္တစ္ေယာက္ကဲ့သို ့ခံစားမွဳမ်ိဳးၿဖစ္ေပၚပါသည္။
ပန္းၿခံသည္ ေငးေမာၾကည့္ရွု ့ႏိုင္ေသာ ရာသီဥတု၊ အေနအထားအခ်ိန္မ်ားအရ ခံစားခ်က္မ်ားလည္းေၿပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး တကယ့္ကို ဟေယာဇန္းဂကဲ့သို ့ၿဖစ္ပါသည္။
ထင္ရွားေသာ မီးလင္းဖိုကို ဝန္းရံကာ ငါးကင္မ်ားကို ကင္ၿပီးခါစ စားသံုးၿခင္း။ ကဲ သင္လည္းတစ္ေယာက္ေယာက္ကို အေဖာ္ညိွကာ မလာခ်င္ဘူးလား။
လိပ္စာ: နိအိဂတခရိုင္ နန္းဂေရာႏုမၿမိဳ ့ဆ ကဒို ၇၉

ရာသီေပၚဟင္းလ်ာမ်ားနွင့္ အိမ္ေဟာင္းတည္းခိုခန္း တခဲမိုရိဆိုး

ၿမိဳ ့ထဲမွ ၂ နာရီၾကာ၊ ႏွုိင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက သြားလာရလြယ္ကူေသာဒီေနရာ၊ ခ်ိဘခရိုင္ နန္းဘိုးဆိုး၏ ေတာင္ထဲတြင္ရွိေသာ အိမ္ေဟာင္းၿဖစ္ပါသည္။
အက်ယ္ ၁၅၀၀ ရွိေသာ ဧရိယာတြင္ ပင္မေဆာင္ႏွင့္ ကြဲကာရွိေနၿပီး တစ္ရက္တြင္ ႏွစ္ဖြဲ ့ကန္ ့သတ္ခ်က္။ ညေနစာသည္ မီးလင္းဖိုတြင္ အကင္ၿဖစ္ၿပီး (ေတာတြင္ေနထိုင္စားေသာက္ကဲ့သို ့ေသာ) ခံစားခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္။ တစ္ခုခုရွိေနသည္ဟုဆိုေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးမဟုတ္ေသာ္လည္း ဘာမွမရွိေသာေနရာတြင္ ေအးေဆးစြာအခ်ိန္ကုန္ဆံုးႏိုင္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ား။ လူၾကီးၿဖစ္သည့္အတြက္ လြတ္လပ္စြာေပ်ာ္ရြင္ႏိုင္ပါသည္။
လိပ္စာ: ခ်ိဘခရိုင္ ခစြတ္အုရာဂ်ိဒိုင္းခုစြတ္ေနာ္ခိ ၇၉၁

ဂ်ဳခုဘတြင္ တည္းခိုမည့္တစ္ညအိပ္ႏွစ္ရက္္တည္းခိုခန္း ခိုင္းအိေနာ့ခ်ဳခု ဖုရုဆတိုခန္

ခ်ဳခုဘေခ်ာ၏အထဲတြင္ တည္းခိုၾကည့္ၾကမယ္။
နာဂေနာ့ခရိုင္ ခိုင္းေနာ့ခ်ဳခုထဲတြင္ တစ္ရက္နွစ္ဖြဲ ့ကန္ ့သတ္ခ်က္ၿဖင့္တည္းခိုႏိုင္ပါသည္
ရိုးရာဆန္ေသာအေဆာက္အဦးအုပ္စု (ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္) ကိုၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ထားေသာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ တည္းခိုခန္း
လူလည္းနည္းၿပီး ဆိုင္လည္းနည္းသည့္အတြက္ ဆူညံမွုမ်ားမွ ေဝးခ်င္ေသာသူမ်ားသည္ ဆက္ဆက္လာသင့္ပါသည္။ ေတာတြင္ ၿပန္လာသကဲ့သို ့ေအးေဆးစြာေနထိုင္နိုင္ေသာ စိတ္ေအးခ်မ္းေသာ ခရီးအၿဖစ္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးနိုင္ပါသည္
လိပ္စာ : နာဂေနာ့ခရိုင္ တိုးေဂါၿမိဳ ့ ဟြန္းကိုင္းေနာ့၁၀၁၃

ဆဆယာမေဂ်ာခမခ်ိ ဟိုတယ္ (NIPPONIA)

(ဆဆယာမေဂ်ာခမိခ်ိဟိုတယ္ နိပိုးနိအ) သည္ ဆဆယာမရဲတိုက္၏ ေဂ်ာခမခ်ိတစ္ခုလံုးကို (တစ္ခုေသာဟိုတယ္)ႏွင့္ သိသာထင္ရွားစြာေဆာက္လုပ္ထားေသာ အပန္းေၿဖေနရာ။
ေရွးဆန္ေသာ ၿမိဳ ့ၿဖစ္ေသာ ဆဆယာမေဂ်ာခမိခ်ိတြင္ တည္ရွိေသာ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ကိုေက်ာ္လြန္ေနေသာ အိမ္ေဟာင္းအပါအဝင္ ၄ခုေသာ တည္းခိုခန္းအေနအထားမ်ားႏွင့္တကြ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား။ ဒီၿမိဳ ့တြင္ ေနထိုင္စားေသာက္ေနသကဲ့သို ့ခရီးသြားၿခင္းသည္ ဆြဲေဆာင္မွု ့ရွိပါသည္။
(သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ ခံစားခ်က္ အေငြ ့အသက္မ်ားက်န္ရွိေနေသာ) ဟုဆိုေသာ အေတြးအေခၚရွိေနေသာ တည္းခိုခန္း။ အႏုပညာလက္ရာပစၥည္းမ်ားကဲ့သို ့ေသာ လွပေသာ အရာမ်ားထဲတြင္ တည္းခိုေနထိုင္သကဲ့သို ့ၿဖ စ္ပါသည္။
လိပ္စာ:ဟေယာေငါ့ခရိုင္ ဆဆယမၿမိဳ ့နိရွိမခ်ိ ၂၅ ဘန္းခိ် ONAEရန္း

စုမိေခ်ာမိခုနိ

ရွိစြတ္မခ်ိေခတ္မွ အေရးၾကီးေသာဆိပ္ကမ္းဟုဆိုၾကေသာ မိခုနိဆိုး
သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာၿမိဳ ့ၿဖစ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ၿပီး နွစ္၁၀၀ႏွင့္အထက္ရွိေသာေဆးဆိုင္သည္ ဒီ (စုမေခ်ာမိခုနိ)
အိမ္ေဟာင္းမ်ားၿပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္မွဳၿဖင့္ ထင္ရွားလာေသာ အရဲခုဆုကားသည္ ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္မွူမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
အခန္းတြင္ မီးဖိုေခ်ာင္လည္းပါၿပီး ဆိပ္ကမ္းၿမို ့၏ ငါးမွ်ားသမားမ်ား ဝယ္လာေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ားၿဖင့္ ဟင္းမ်ားကိုလည္း ခ်က္ၿပဳတ္ႏိုင္ပါသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားထဲတြင္ ေနထိုင္စားေသာက္သကဲ့သို ့ခံစားနိုင္ေသာေၾကာင့္ တည္းခိုၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။
လိပ္စာ:ဖုခုအိခရိုင္ ဆကအိၿမိဳ ့မိခုနိမခ်ိိ နန္းဟြန္းေခ်ာ ၃-၃-၁၇

အဇုမိေနာ့ ခဝေခ်ာ

နာဂေနာ့ခရိုင္ အန္းမိုရိေနာ့ ေတာင္ၾကားတြင္ရွိေသာလည္း (အဇုအိေနာ့ ခဝေခ်ာ)။
၂၂၀၀ အက်ယ္ရွိေသာ ဟဲအိယအေဆာက္အဦးမ်ားၿဖစ္ၿပီး အခန္းအားလံုးသည္ ပန္းၿခံကို မ်က္ႏွာမူေနေသာ အိမ္ေဟာင္းတည္းခိုခန္း
သစ္ရနံမ်ားလြင့္ပ်ံေနေသာ ေနရာၿဖစ္ၿပီး အီဝနမ်ား ငါးကင္မ်ားျဖင့္ ေဒသထြက္ဟင္းလ်ာမ်ားကို စားၾကည့္ၾကပါမည္။
လိပ္စာ :နာဂေနာ့ခရိုင္ အိုအိုေခ်ာၿမိဳ ့အိုအိုေခ်ာေရပူစမ္းကေရာ ၂၈၆၀-၁

ယုဖုအင္းဂဲတိုးအန္း

(ယုဖုအင္းဂဲတိုးအန္း) သည္ ပင္မခန္းေဆာင္မွ သီးၿခားရွိေနေသာ တံတားမ်ားအထိ ဒီလိုမ်ိဳးအႏုပညာဆန္ေသာ။ တစ္ခုခုစိတ္ထဲမွာလွုပ္ရွားစရာမ်ားၿဖစ္ေပၚမည့္တည္းခိုခန္းၿဖစ္ပါသည္။ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း တစ္ေသာင္းရွိေသာ ဧရိယာထဲတြင္ အမိုးမပါေသာ ေရခ်ိဳးခန္းပါေသာ အခန္း ၁၈ခန္းရွိပါသည္။
ေဆာက္လုပ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ဟုဆိုေသာ အိမ္ေဟာင္းမ်ားကို ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ထားေသာပင္မေဆာင္သည္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားရွိေနၿပီးခန့္ညားေသာ အေဆာက္အဦး
ေတာမ်ားဝန္းရံထားေသာ အမိုးမပါေသာေရခ်ိဳးခန္းၿဖင့္ အေကာင္းဆံုးေနထိုင္စားေသာက္မွုမ်ားကိုလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။
လိပ္စာ:အိုအိုဝခဲခရိုင္ ယုေနာ့ၿမိဳ ့ ယုေနာ့အင္းေခ်ာဂဝေခ်ာ ၂၉၅-၂

ဟေနေနာ့ ခုမို ဘဲဆိုး

စံုတြဲမ်ားအတြက္ အလြန္လိုက္ဖက္ေသာ နာရေနာ့၊ဂြန္းမမွ အိမ္ေဟာင္းမ်ားကို ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ တည္းခိုခန္း။ အခန္းသည္သီးၿခားႏွစ္ခုသာရွိေနပါသည္။
မည္သည့္အခန္းမဆို အမိုးမပါေသာေရခ်ိဳးခန္း
ေခ်ာဟိုဟင္းမ်ားသည္ မူလအိမ္ေထာင္ပစၥည္းမ်ားစေသာ တန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ားရွိပါသည္။
ေအးေဆးစြာအရက္ေသာက္ရင္း စာဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ ၾကိဳက္နွစ္သက္သလို ကုန္ဆံုးႏိုင္ပါသည္။
လိပ္စာ:ရွိဇုအိုကခရိုင္ အိတိုးၿမိဳ ့တိုမိတို ၉၂၅-၄၈
တျခားရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ရာအလွတရားေတြကိုခံစားေပ်ာ္ရႊင္ေစႏိုင္ေသာ ဟိုတယ္မ်ားကေတာ့ ဒီကေန!


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္