"ဂ်ပန္ခရီးစဥ္၏ အၾကံျပဳခ်က္"နတ္ဘုရားေက်ာင္းသို႔ လည္ပတ္စို႔လား

ခရီးသြားအမ်ားစုမွာ ထိုေဒသတြင္ရွိေသာ နာမည္ႀကီးနတ္ေက်ာင္း ႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားဆီသို႔ လည္ပတ္ေသာအလားအလာရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ နတ္ေက်ာင္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အထူးတလည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားမွ ဧည့္သည္မ်ားသည္လည္း အမ်ားအျပားလည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုတြင္ အႀကိမ္အေရအတြက္ခြဲကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ နတ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍မိတ္ဆက္ေပးသြားခ်င္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ ဘုရားသခင္၌လည္း ကၽြမ္းက်င္သည့္နယ္ပယ္ရွိပါသလား?

ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ နတ္ဘုရားေက်ာင္း အႀကီးအငယ္စုစုေပါင္း ၈ေသာင္းေက်ာ္ရွိပံုေပၚသည္။ ထိုမ်ားျပားလွစြာေသာနတ္ေက်ာင္းမ်ားဆီသို႔ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဧည့္သည္မ်ားစြာ "ဆုေတာင္းမႈ" ျပဳလုပ္ရန္ လာေရာက္ၾကပါသည္။ ဘုရားအား ဆုေတာင္းျပည့္ခ်င္သည္ဟု အာရံုျပဳျခင္းမွာ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဒါနဲ႔စကားမစပ္ နတ္ဘုရားမ်ားတြင္လည္း အသီးသီး "ကၽြမ္းက်င္သည့္နယ္ပယ္" ရွိသည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းအား သင္သိပါသလား။ ဘာသာစကား၌ ကၽြမ္းက်င္ေသာသူရွိျခင္း၊ အႏုပညာ၌ ကၽြမ္းက်င္ေသာသူရွိျခင္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ နတ္ဘုရားမ်ားတြင္လည္း ဆုေတာင္းမ်ားျဖည့္စည္းေပးရာ၌ ကၽြမ္းက်င္ေသာနယ္ပယ္မ်ားရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိသြားမည္ဟုလုပ္ေနေသာ နတ္ေက်ာင္းမွ နတ္ဘုရား၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာနယ္ပယ္ကို မသြားခင္ႀကိဳတင္ေလ့လာထားရန္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ ဤသည္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကိုယ္စားျပဳဥပမာအနည္းငယ္ေပးထားပါသည္။

ပညာေရးနတ္

ေက်ာင္းတြင္အမွတ္ေကာင္းေစရန္၊ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေအာင္ေစရန္၊ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ စသည့္ ပညာေလ့လာျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဆုေတာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖည့္စည္းေပးသည့္ နတ္ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယအားျဖင့္ "ေကာင္းကင္နတ္ဘုရား (တန္းဂ်င္းနတ္)" ဟုေခၚေဝၚပါသည္။ ...တန္းမန္းဂူးေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ...တန္းဂ်င္းနတ္ဟူ၍ အမည္ရွိေသာ နတ္ေက်ာင္းမွာ ပညာေရးနတ္ျဖစ္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ျမင့္သည္။ တို႔အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တန္းဂ်င္းနတ္ေက်ာင္း သံုးေက်ာင္းဟုေခၚ၍ ဖူးေမွ်ာ္သူမျပတ္ေသာ ေက်ာင္းပင္ျဖစ္သည္။
北野天満宮 京都 神社

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးနတ္

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၏ စည္ပင္ဝေျပာမႈဆုေတာင္းကို ျဖည့္စည္းေပးေသာနတ္ဘုရားအား "အဲဘိစုနတ္" ဟုေခၚပါသည္။ အဲဘိစုနတ္သည္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားေခၚေဆာင္လာေသာနတ္ ၇ ပါးထဲမွ တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး အဲဘိစုနတ္သည္ နားအာရံုခံျခင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ နတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပင္မနတ္ေက်ာင္းေဆာင္၏ အေရွ႕မ်က္ႏွာစာ၌ ဖူးေမွ်ာ္၍ ရသည္သာမက နတ္ေက်ာင္း၏ အေနာက္ဘက္သို႔ လွည့္ပတ္သြားၿပီး လ်က္ ရန္အေရးႀကီးသည္။ က်ိဳတိုအဲဘိစုနတ္ေက်ာင္း (က်ိဳတို) တို႔သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သံုးခုေသာ အဲဘိစုနတ္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ကုန္သည္အေျမာက္အမ်ား သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ေလ့ရွိသည္။

လယ္ယာစပါးေစာင့္နတ္

လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ဆုေတာင္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္မွာ "ေျမေခြးနတ္(အိနာရီနတ္)" ပင္ျဖစ္သည္။ ေျမေခြးနတ္ဘုရားကို ကိုးကြယ္ေသာ အိနာရီဟူေသာ အမည္ရွိသည့္ နတ္ဘုရားမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေရွးယခင္က စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာနတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေတာရြာမ်ားတြင္လည္း နတ္စင္မ်ားေဆာက္လုပ္ကာ ကိုးကြယ္သည္မ်ားလည္းရွိသည္။ အိနာရီနတ္ေက်ာင္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ အနီေရာင္မုခ္ေလွ်ာက္လမ္းျဖစ္သည့္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းနားလည္သေဘာေပါက္လိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ မုခ္ဦးေပါင္း အခုတစ္ေထာင္သည္လည္းပဲ က်ိဳတို၏ နာမည္ႀကီး ဖုရွိမိ အိနာရီ တိုင္ရွသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အိနာရီနတ္ေက်ာင္း၏ မုခ္ဦးတိုင္စုစုေပါင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အေရးၾကီးဆံုးမွာ ဆုေတာင္းၿပည့္ေစရန္ ကိုယ္ကို္ယ္တိုင္ကလည္း ၾကိဳးစားရန္ၿဖစ္ပါသည္။ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားေနေသာ ပံုစံကိုၿမင္ရပါက ေသခ်ာေပါက္ နတ္ဘုရားက ဆုေတာင္းၿပည့္ေစပါလိမ့္မည္။ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္