ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေဆာင္းရာသီသည္လွပသည္! ကမၻာတြင္အေကာင္းဆံုးဒီဇင္ဘာလ၏ ေနရာ ၅ ခု!

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေဆာင္းရာသီသည္လွပသည္! ကမၻာတြင္အေကာင္းဆံုးဒီဇင္ဘာလ၏ ေနရာ ၅ ခု!
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ရာသီဥတုေၿပာင္းလဲသည့္အခ်ိန္သည္ အလြန္လွပသည္။

ေဆာင္းဦးမွ ေဆာင္းရာသီသို ့ေၿပာင္းလဲေသာ ဒီဇင္ဘာလသည္ ဂ်ပန္တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႏွင္းရွုခင္းမ်ား၊ မီးထြန္းၿခင္းမ်ား၊ ကမၻာေပၚတြင္ဂုဏ္ယူႏိုင္ေလာက္ေသာ ရွုခင္းမ်ားစေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရွခင္းမ်ားကို ၿမင္ႏိုင္ေသာရာသီၿဖစ္ပါသည္။

ယခုတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေဆာင္းရာသီအစတြင္ အေရာင္အေသြးစံုလင္ေသာ ( ဒီဇင္ဘာလရွုခင္း)မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

အဆင့္ ၅

 အဲခ်ိဇန္းပင္လယ္ကမ္းနားႏွင့္ စုအိဇန္း (ဖုခုအိခရိုင္)

ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၾကည့္ခ်င္ေသာရွု ့ခင္းမ်ားအဆင့္၅ သည္ အဲခ်ိဇန္းပင္လယ္ကမ္းနား၏ စုအိဇန္းၿဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏စုအိဇန္းပန္း၏အၾကီးဆံုးပြင့္ေသာေဒသၿဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလေရာက္ပါက ေတာင္မ်ား၏မ်က္ႏွာၿပင္ေစာင္းမ်ားတြင္ လွပေသာ အဲခ်ိဇန္းစုအိဇန္းမ်ားက ပြင့္ၾကပါသည္။
အဲခ်ိဇန္းပင္လယ္ကမ္းနားသည္ (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ညေနခင္း ၁၀၀ ) တြင္လည္း ပါဝင္ေသာရွုခင္းလွပေသာေနရာ။. ညေနခင္းေနဝင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရြဝါေရာင္ ေတာက္ပေနေသာ ပင္လယ္ကမ္းနားတြင္ပြင့္ေနေသာ လွပေသာ ပန္းမ်ားသည္ လူမ်ားကို တခဏတြင္ စိတ္လွုပ္ရွားေစပါသည္။ လွပေသာပန္းမ်ားကို အၿပည့္အဝခံစားၿပီးေနာက္တြင္ အဲခ်ိဇန္းဂဏန္းကို အစထားေသာ ဖုခုအိ၏ ပင္လယ္စာမ်ားက လွ်ာလည္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

အဆင့္ ၄

 မခ်ဳးခို၏ဆန္းပိရာ (ဟိုကိုင္းဒို္း)

အဆင့္ ၄ သည္ မခ်ဳးခုိ၏ဆန္းပိရာ။ ဆန္းပိရာဆိုသည္မွာေနေရာင္အလင္းတန္းမ်ားကို ဆိုလိုၿပီး ေဆာင္းရာသီ၏ေအးၿမေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ၿမင္ႏိုင္ေသာ သဘာဝၿပယုတ္တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုးတြင္ စိန္မ်ားကဲ့သို ့အေရာင္မ်ားက ေရာင္ၿပန္ေနေသာ ပံုစံၿဖစ္ေနပါသည္။ ဒီပံုစံသည္ ရုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာေသာအရာၿဖစ္ၿပီး ေလထုထဲရွိအေနအထားမ်ား မွ အနည္းငယ္ပံုစံ အလင္းေရာင္မ်ားက ေၿပာင္းလဲပါသည္။

တကယ့္ကို ေကာင္းကင္မွ နတ္သမီးမ်ားက ကခုန္ေနသကဲ့သို ့လွပေသာ ပံုစံသည္ ေဆာင္းရာသီတစ္ၾကိမ္တြင္ တစ္ခါသာလွ်င္ လြန္စြာရွားပါးေသာ ရွ ခင္း။ ဆန္းပိရာကို ရည္ရြယ္ပါက အထူးသၿဖင့္ ေအးၿမေသာ ေန ့မ်ားတြင္ သြားေရာက္ၿခင္းက ေကာင္းပါသည္။

အဆင့္ ၃

 ခန္းေရာခုအန္း (အိရွိခဝခရိုင္)

အဆင့္ ၃ ကေတာ့ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးတြင္ ရာသီေလးခုလံုးတြင္ လွပေသာ ရွုခင္းမ်ားရွိေနေသာ ခန္းေရာခုအန္း။ ထိုအထဲတြင္အထူးသၿဖင့္ ဒီဇင္ဘာလသည္ ႏွင္းမ်ားဖုံးလႊမ္းထားသည့္ လြန္စြာလွပေသာရွုခင္းကို ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။

အေရးၾကီးေသာ သစ္ပင္မ်ားကို ႏွင္းမ်ားဖံုးလြမ္းရာမွ ကာကြယ္ရန္လည္းၿပင္ဆင္ထားၿခင္းမ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီအစမွ ေႏြဦးအထိ ခနဇဝ၏ အလွအပမ်ားၿဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ ၂

  ဟကိုတဒဲခရစ္စမက္ဖန္တက္စ္ီ (ဟိုိကိုင္းဒိုး)

အဆင့္၂ သည္ ဟိုကိုင္းဒိုး၏ ခနဲမိုရိအနီေရာင္အုတ္ဂိုေထာင္မ်ားတြင္ က်င္းပေသာ ဟကိုတဒဲခရစ္စမတ္ပြဲၿဖစ္ပါ သည္။ (အနီေရာင္အုတ္ဂိုေထာင္) ဟု ၾကားရသည္ႏွင့္ ေယာ္ကိုဟားမသည္ ထင္ရွားေသာ္လည္း ႏွင္းမ်ားက်ေသာ ဟိုကိုင္းဒိုးတြင္ ပံုပါေသာပန္းခ်ီစာအုပ္မွ ထုတ္ထားသကဲ့သို ့ၿဖစ္ေနေသာ အနီေရာင္အုတ္ဂိုေထာင္မ်ား ကိုလည္း ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။
လက္ရွိတြင္ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအၿဖစ္ သံုးေနၾကၿပီး ေခတ္မွီေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အႏုပညာဆန္ေသာ ခ်ိန္းေတြ ့မွဳမ်ားလည္း လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ နိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ (စေန) အထိၾကားထဲတြင္ အထူးၾကီးမားေသာ ခရစ္စမတ္သစ္ပင္ကို တန္ဆာဆင္ထားပါသည္။ ေန ့တိုင္း ၁၈ း ၀၀ မွ သစ္ပင္ကို မီးထြန္းၿခင္း၊ မီးပန္းေဖာက္လႊတ္ၿခင္းမ်ားလည္း က်င္းပၾကသည့္အတြက္ ဆက္ဆက္ညဘက္ကိုခံစားေစလိုပါသည္။

အဆင့္ ၁

 အယရွိယာမဟနမီးလမ္း မွ ဆဂေနာ့ ဝါးေတာ (က်ိဳတို)

အဆင့္ ၁ သည္က်ိဳတို ဆာဂေနာ့ဝါးေတာ။ အေနာက္ႏိုင္ငံ CNNတြင္ ေဖာ္ၿပခဲ့ေသာ (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အလွပဆံုးေသာ ေနရာ ၃၁ခု) တြင္ ပါဝင္ေသာ၊ စာလံုးအတိုင္း (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္အလွပဆံုးေသာ) ေနရာထဲမွ တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ဒီလွပေသာလမ္း၏ ဆြဲေဆာင္မွုေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူမ်ားစြာ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ (ေသာၾကာ) မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ (တနဂၤေႏြ) အထိ က်င္းပေသာ (က်ိဳတို အယာရွိယာမဟနမီးလမ္း) တြင္ ဝါးေတာ၏လမ္းေဘးႏွစ္ဘက္လံုးတြင္ မီးထြန္းထားၿပီး လင္းေနေသာအလင္းေရာင္ရွု ့ခင္းကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ က်ိဳတိုကို ခံစားခ်င္ပါက ဆက္ဆက္သြားေရာက္ သင့္ေသာ ပြဲၿဖစ္ပါသည္။ဒီဇင္ဘာလ၏ ရွုခင္းမ်ားသည္ ဘယ္လိုလဲ

အႏုပညာေၿမာက္ေသာခ်ိန္းေတြ ့ၿခင္းမ်ားမွ ရွု ့ခင္းမ်ားၿပည့္ေနေသာ ေနရာအထိ ဒီဇင္ဘာလသည္ ဆက္ဆက္ လာေရာက္လည္ပတ္သင့္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလခရီးသည္ ဆက္ဆက္ဒီတစ္ၾကိမ္မိတ္ဆက္ေပးထားေသာေနရာမ်ားကို သြားပါ။


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္