ဒီႏွစ္ကေတာ့ အနည္းငယ္အေဝးကိုသြားကာ ႏွစ္သစ္ကိုၾကိဳၾကမယ္!ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ (ႏွစ္ဦးဘုရားေက်ာင္းသြားၿခင္း) ကို တိုက္တြန္းခ်င္ေသာေနရာ ၅ ခု

ဒီႏွစ္ကေတာ့ အနည္းငယ္အေဝးကိုသြားကာ ႏွစ္သစ္ကိုၾကိဳၾကမယ္!ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ (ႏွစ္ဦးဘုရားေက်ာင္းသြားၿခင္း) ကို တိုက္တြန္းခ်င္ေသာေနရာ ၅ ခု
ႏွစ္ဦးဘုရားေက်ာင္းသြားၿခင္းဆိုသည္မွာ ႏွစ္သစ္တြင္ ပထမဆံုးဘုရားေက်ာင္းကို သြားေရာက္လည္ပတ္ၿခင္းကိုဆိုၿပီး မႏွစ္က ၁ႏွစ္ကို အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ ့စြာကုန္ဆံုးႏိုင္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္သည့္အေနၿဖင့္ ႏွစ္သစ္ကို ေအးေဆးစြာက်ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ဆုေတာင္းၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ဘာသာေရးႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ႏွစ္သစ္ကို ၾကိဳဆိုရန္အတြက္ ၿဖစ္ပါသည္။

ဒီႏွစ္ ႏွစ္သစ္သည္ ခရီးငယ္ေလးသြားသည့္အေနၿဖင့္ အနည္းငယ္ေဝးေသာေနရာကို ႏွစ္ဦးတည္း သြားေရာက္ၾကပါစို ့။

ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္ (ႏွစ္သစ္တြင္သြားေရာက္လည္ပတ္ခ်င္ေသာ ေနရာ) ၅ခုကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

ဖုရွိမိအီနရိတိုင္းအိခ် (က်ိဳတို)

ပထမဆံုးမိတ္ဆက္ေပးခ်င္သည္မွာ က်ိဳတို၏ဖုရွိမိအီနရိတို္င္းအိခ်။ သံုးေသာင္းေက်ာ္ေသာ အီနာရိတိုင္းနတ္ဘုရား၏မူလဘုရားေက်ာင္းၿဖစ္ၿပီး ပုရဝုဏ္အတြင္းတြင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေသာ မုခ္ဦးမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာႏိုင္ငံၿခားသားမ်ားလည္း အလြန္သေဘာက်ေသာ ေနရာၿဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္ကုန္ႏွစ္စတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပြဲေတာ္မ်ားကို က်င္းပပါသည္။ အရင္ဆံုး ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ ၁၅နာရီမွ မေကာင္းမွုမ်ားကို ဖယ္ရွားကာ သန္ ့စင္စြာႏွစ္သစ္ကို ၾကိဳဆိုေသာ (အိုအိုဟရအဲရွိခိ) သည္ ဆက္တိုက္ၿဖစ္ေနၿပီး အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ ့စြာ တစ္ႏွစ္ကို ကုန္ဆံုးႏိုင္ေစၿခင္းကို ေက်းဇူးတင္ေသာ (ဂ်ယဆိုင္) သည္က်င္းပၿပီး ႏွစ္သစ္ကို ၾကိဳဆိုၾကပါသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ ေန ့၆ နာရီမွ တစ္ႏွစ္ကို အဆင္ေၿပစြာၿဖစ္ေစရန္ ဆုေတာင္းေသာ (ဆို္င္းတန္းဆိုင္) လည္း က်င္းပသည့္အတြက္ ထိုအေနအထားတြင္လည္း ပါဝင္ၿပီး လွပေသာ တစ္ႏွစ္တာကို ကုန္ဆံုးႏိုင္ေစရန္ ဆုေတာင္းၾကပါစို ့။

စုမိေယာ္ရွိတိုင္းအိခ် (အိုဆာကာ)

၂ခုေၿမာက္ေနရာကေတာ့ အိုဆာကာရွိစုမိေယာ္ရွိတိုင္းအိခ်။ ေဒသတြင္ (စုမေယာဆန္)ဟု ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးစြာေခၚဆုိၾကၿပီး ႏွစ္ဦးဘုရားေက်ာင္းသြားသူမ်ားက လြန္စြာမ်ားေသာ ေၾကာင့္ လြန္စြာထင္ရွားပါသည္။ ပင္မေဆာင္စည္ (စုမိေယာ္ရွိဇိုး) ဟုဆိုၾကေသာ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္လုပ္သည့္သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အေဟာင္းဆံုး ထူးၿခားေသာပံုစံမ်ားၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံရတနာအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။
စုမိေယာ္ရွိတိုင္းအခ်၏ပံုစံမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားလို ့မရႏိုင္သည့္မွာ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ ၁၃နာရီမွ စတင္ေသာ (တိုးခန္းဂ်ိ)ၿဖစ္ပါသည္။ ပြဲေတာ္ေနာက္ဆံုးတြင္ (ကံေကာင္းေစေသာေကာက္ညင္း) ဟုဆိုေသာ ေကာက္ညွင္းမ်ားကလည္း ကံေကာင္းၿခင္းမ်ားၿဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

စြတ္ရုဂအိုကဟခ်ိမန္းဂူး(ခနဇဝခရိုင္)

သြားေရာက္လည္ပတ္ေစခ်င္ေသာေနရာ ၃ ခုေၿမာက္မွာ စြတ္ရုဂအိုကဟခ်ိမန္းဂူးၿဖစ္ပါသည္။ ၁၀၆၃ ႏွစ္တြင္ မိနမိုတို ေယ္ာရိေယာ္ရွိဟုဆိုေသာ ထင္ရွားေသာ ဆာမူရိုင္းမွ ဆဲခိဆဲအိစုအိ ဟခ်ိမန္းဂူးကို ယုအိဂဟမတစ္ဝိုက္တြင္ ပူေဇာ္ရာမွ စတင္ခဲ့သည္ဟုဆိုၾကၿပီး ယခုမွာကေတာ့ လံုးဝကို ၿမိဳ ့ေဟာင္းကာမကုရပံုစံၿဖစ္ပါသည္။

ဇန္နဝါရီ၁ ရက္မွ ၇ရက္အထိ (ေဂါဟန္ပြဲေတာ္) က်င္းပၾကပါသည္။ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းၿခင္း၊ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ၿခင္း၊ မေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္အတြက္ ဆုေတာင္းၾကပါသည္။ တဖန္ ဒီဘုရားေက်ာင္းမ်ား ကိုလုိက္ကာ ကြာဟခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

အဆခုဆဂ်ိ (တိုက်ိဳ)

ေလးခုေၿမာက္ကေတာ့ တိုက်ိဳရွိ အဆခုဆ အဆခုဆဘုရားေက်ာင္း။ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္းမွ စကိုင္းထ၇ီးကိုလည္း ၿမင္ႏိုင္ၿပီး အဆက္မၿပတ္ေသာ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားၿဖင့္ စည္ကားေသာေနရာၿဖစ္ၿပီး ေန ့တိုင္းမ်ားစြာေသာ ကိုိးကြယ္သူမ်ားက လာေရာက္ၾကပါသည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန ့ ၀ နာရီတြင္ ႏွစ္သစ္ကိုေရာက္ရွိၿခင္းကို ေၾကညာေသာ (ေနာက္ဆံုးထိုးေသာေခါင္းေလာင္း) မ်ားလည္း ၾကားရၿပီး မ်ားစြာၿပည့္သိပ္ေနေသာ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားက ဆူညံသံမ်ားၿဖင့္ ရွိေနပါသည္။ ႏွစ္သစ္သည္ အလြန္စည္ကားေသာ္လည္း တိုက်ိဳတြင္ လည္ပတ္သည့္ေနရာမ်ားထဲမွ ထင္ရွားေသာေနရာ ၊အဆခုဆႏွင့္ ႏွစ္ဦးဘုရားေက်ာင္းသြားၿခင္းသည္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ခံစားႏိုင္ေသာ လူၾကိဳက္မ်ားေသာေနရာ ၿဖစ္ပါသည္။

မဲဂ်ိဂ်င္းဂူး (တိုက်ိဳ)

ေနာက္ဆံုးတိုက်ိဳ၏ မဲဂ်ိဂ်င္းဂူးကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ ေရစက္ဆံုေတြ ့ၿခင္းမ်ား၊ အႏၱရာယ္ကို ေက်ာ္လႊားၿခင္းမ်ားကို အစထားကာ အိမ္တြင္းအႏၱရာယ္ကင္းၿခင္းမ်ားမွ ကမၻာေအးခ်မ္းေစရန္အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးလာေရာက္လည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႏွစ္တိုင္းဂ်ပန္တြင္ အမ်ားဆံုးေသာ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားၿဖင့္ ထင္ရွားပါသည္။

ၿမိဳ လယ္တြင္ ရွိၿခင္းႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ၾကီးမားေသာ ဧရိယာရွိၿပီး သဘာဝ၏ ဝန္းရံထားေသာ စိတ္ေအးခ်မ္းေသာ ေနရာၿဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ဦးတြင္ ဆက္ဆက္ သြားေစလိုပါသည္။ယခုတစ္ၾကိမ္မိတ္ဆက္ေပးေသာေနရာကို ႏွစ္ဦးတြင္သြားၾကည့္ပါ ။ဆက္ဆက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ၿဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၅~၆လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္