ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အိမ္မ်ားတြင္ ႏွင္းမ်ားကလိုက္ဖက္စြာက်ေနၿခင္း။ (ႏွင္းမိတ္ကပ္မ်ားလိမ္းထားသကဲ့သို ့ေသာ ပံုစံသည္ လွပေသာ ဂ်ပန္အိမ္မ်ားရွ ခင္း ) ၅ခု

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အိမ္မ်ားတြင္ ႏွင္းမ်ားကလိုက္ဖက္စြာက်ေနၿခင္း။ (ႏွင္းမိတ္ကပ္မ်ားလိမ္းထားသကဲ့သို ့ေသာ ပံုစံသည္ လွပေသာ ဂ်ပန္အိမ္မ်ားရွ ခင္း ) ၅ခု
ေဆာင္းရာသီခရီးသြားမည္ဆိုပါက ႏွင္းမိတ္ကပ္မ်ားလိမ္းထားေသာ ဂ်ပန္အိမ္မ်ားကို သြားၾကည့္ရေအာင္။ ႏွင္းမ်ားက်ေနေသာ ဂ်ပန္အိမ္မ်ားသည္ စကားလံုးမ်ားၿဖင့္ မေဖာ္ၿပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လွပသည္။ တၿခားတြင္လည္း မၿမင္ႏိုင္ေသာရွုခင္းမ်ား အေကာင္းဆံုးရွခင္းေနရာမ်ားကို ခံစားၾကပါစို ့။

ယခုတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ (ႏွင္မ်ားစုပံုေနေသာ ဂ်ပန္အိမ္မ်ားကိုမွ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ အေကာင္းဆံုးရွုခင္း ၅ ခု) ကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

စြတ္မေဂၚဂ်ဳခု (နာဂေနာ့ခရိုင္)

ပထမဆံုးမိတ္ဆက္ခ်င္သည္မွာ နာဂေနာ့ခရိုင္၏ စြတ္မေဂၚဂ်ဳခုၿဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံၿခားတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ (မေသခင္တစ္ၾကိမ္ေလာက္သြားခ်င္ေသာ ကမၻာေနရာ ၁၀၀၀) ကို မိတ္ဆက္ေပးၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ားကလည္း လူၾကိဳက္မ်ားေသာ ေနရာၿဖစ္ပါသည္။
ႏွင္းမိတ္ကပ္မ်ားၿဖင့္လွေနေသာ ဂ်ဳခုဘေခ်ာ၏ရွုခင္းသည္ ေဖာ္ၿပစရာမရွိေလာက္ေအာင္ ၿဖစ္ေနပါသည္။ သဘာဝရွုခင္းမ်ားကို ေအးေဆးစြာခံစားရင္း ခရီးသြားႏိုင္ပါသည္။

ခခုတဒဲတခဲရွိအိမ္ရာ (အခိဒခရိုင္)

၂ခုေၿမာက္ ေနရာသည္ အခိဒခရိုင္၏ ခခုတဒဲတခဲရွိအိမ္ေနရာ။ ရိုးရာအေဆာက္အဦးမ်ားထိန္းသိမ္းထားေသာ ေဒသၿဖစ္ၿပီး ေႏြဦးသည္ ဆာကူရာ၊ ေဆာင္းဦးသည္ မိုမိဂ်ိထင္ရွားေသာေနရာအၿဖစ္ ႏွစ္တိုင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ားက လာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။ ထိုခခုတဒဲတခဲအိမ္ရာသည္ ေဆာင္းရာသီရွုခင္းေနရာအၿဖစ္ လူၾကိဳက္မ်ားပါသည္။ က်ဆင္းလာေသာအၿဖဴေရာင္ႏွင္းမ်ားႏွင့္ အမဲေရာင္ ၿခံစည္းရိုးမ်ား၏ လိုက္ဖက္မွုကပိုမိုဆြဲေဆာင္မွုရွိေနပါသည္။ တိ္တ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လ်က္ရွိေနေသာ (မခ်ိေနာ့ခုေနာ့ခိုက်ိဳတို) ၏ ဆြဲေဆာင္မွုသည္ အလြန္လွသည္။

ဂင္းဇန္းေရပူစမ္း (ယာမဂတခရိုင္)

ႏွင္းရွု ့ခင္းမ်ားလွပေသာေနရာ ၃ခုေၿမာက္သည္ အီဝတဲ့ခရိုင္၏ ဂင္းဇန္းေရပူစမ္း။ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ထင္ရွားေသာ ႏွင္းမ်ားစြာက်ေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိၿပီး ေဆာင္းရာသီေရာက္ပါက ေဒသတစ္ခုလံုးတြင္ ႏွင္းမ်ားစြာဖံုးအုပ္ထားပါသည္။
ၿပင္းထန္ေသာအေအးဒဏ္သည္ လူမ်ားအတြက္ အလြန္ၿပင္းထန္ေသာအေနအထားဆိုေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၾကည့္ရေသာသူမ်ားကိုလည္း စိတ္လွုပ္ရွားေစေသာ လွပမွုမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ေနဝင္သည္ႏွင့္ ႏွင္းမ်ားက်ေနေသာ ေရပူစမ္းတည္းခိုခန္းသည္ ဂတ္စ္မီးတိုင္မ်ားကို ထြန္းလင္းထားကာ ဆြဲေဆာင္မွုအၿပည့္ၿဖစ္ေနပါသည္။ မွင္သက္ေငးေမာေလာက္ေသာအေရာင္မ်ားလွပမွုသည္ ေဆာင္းရာသီတြင္သာ ၿမင္ႏိုင္ေသာ ရွခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ရွုခင္းမ်ားကို ခံစားၿပီးေနာက္ ေႏြးေထြးေသာေရပူစမ္းၿဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို ေႏြးေထြးေစပါသည္။

အိုရွိေနာ့ဟကိုင္း (ယာမနာရွိခရိုင္)

ေလးခုေၿမာက္ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္သည္မွာ ယာမနာရွိခရိုင္ အိုရွိေနာ့ဟကိုင္းၿဖစ္ပါသည္။ ဖုဂ်ိေတာင္၏ စီးဆင္းေနေသာ ေရအရင္းအၿမစ္ၿဖစ္ေနေသာ ဆူပြက္ရာေနရာၿဖစ္ၿပီး ကမၻာအေမြအႏွစ္ဖုဂ်ိေတာင္ ကိုးဆဲအိအရင္းအၿမစ္၏ အစိတ္အပိုင္းအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။
ေၿပာင္းလဲမွုရွိေနေသာ ရာသီေလးခု၏ အေရာင္ဆိုးမွုမ်ားရွိေနေသာ ဖုဂ်ိကို ေရမ်က္ႏွာၿပင္တြင္ ပံုရိပ္ေပၚေစေသာပံုစံသည္ လွပေသာအေနအထား။ လတ္ဆတ္ေသာေလမ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီေရာက္ပါက ဖုဂ်ိေတာင္ကို ရွင္းလင္းစြာၿမင္ႏိုင္သည့္အၿပင့္ ႏွင္းမ်ားဖံုးအုပ္ထားေသာ သက္ကယ္မိုးမ်ား၊ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ ေရၿပင္မ်ားကလည္း ပိုမိုလွပေနေစပါသည္။

အိုအိုအုခ်ိဂ်ဳခု (ဖုခုရွိမခရိုင္)

ေနာက္ဆံုးမိတ္ဆက္ေပးခ်င္သည္မွာ ဖုခုရွိမခရိုင္၏ အိုအိုအုခ်ိဂ်ဳခု။ အဲဒိုေခတ္၏ ၿမိဳ ့အေနအထားမ်ားက ယေန ့အထိ က်န္ရစ္ေနေသာ တည္းခိုခန္းၿဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ် အိမ္ ၅၀ခန္ ့မ်ားက ဆက္တိုက္ရွိေနပါသည္။
ေဆာင္းရာသီ၏အိုအိုအုခ်ိဂ်ဳခုကို ပိုမိုလွပေစေသာ (အိုအိုအုခ်ိဂ်ုခုွႏွင္းပြဲ) သည္ ေသခ်ာေပါက္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပၾကၿပီး အၿဖဴေရာင္ဖံုးလႊမ္းထားေသာ ေဆာင္းရာသီကမၻာတြင္ ႏွင္းမ်ားၾကားတြင္ ေႏြးေထြးေသာအလင္းေရာင္မ်ားႏွင့္ လာေရာက္္လည္ပတ္သူမ်ားကို ေႏြးေထြးေစပါသည္။ အဲဒိုေခတ္ကို ၿပန္လည္ေရာက္ရွိသြားသကဲ့သို ့ရွုခင္းမ်ားႏွင့္ ကို စိတ္ေအးေဆးစြာ ခံစားၾကပါစို ့။
အိုအိုအုခ်ိဂ်ဳခုႏွင္းပြဲ က်င္းပခ်ိန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္(စေန) ၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ (တနဂၤေႏြ)ႏွင္းႏွင့္ ဂ်ပန္အိမ္မ်ား၏ ရွုခင္းက ဘယ္လိုပါလဲ။ ေအးေသာေၾကာင့္ ၾကည့္ရသည္မွာစိတ္လွုပ္ရွားဖြယ္ ေကာင္းသည္မဟုတ္လား။

ေဆာင္းရာသီခရီးသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မိတ္ဆက္ေပးရပါသနည္းကို လာေရာက္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၃~၄လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္