( မီးခိုးေရာင္ စက္မႈဇုန္ ) ဆိုတဲ့ ပံုရိပ္က အတိတ္က အရာျဖစ္တယ္။ ( စက္ရံုဆြဲေဆာင္မႈ ) ျပဳလုပ္မယ့္ လူေတြကို ေပၚထြက္လာေစတဲ့ ခါဝစခိျမိဳ့ရွုခင္း `` စက္ရံုညရွုခင္း ```

( မီးခိုးေရာင္ စက္မႈဇုန္ ) ဆိုတဲ့ ပံုရိပ္က အတိတ္က အရာျဖစ္တယ္။ ( စက္ရံုဆြဲေဆာင္မႈ ) ျပဳလုပ္မယ့္ လူေတြကို ေပၚထြက္လာေစတဲ့ ခါဝစခိျမိဳ့ရွုခင္း `` စက္ရံုညရွုခင္း ```
ကၽြန္ေတာ္တို ့ေတြရဲ့ ေန ့စဥ္ဘဝထဲမွာ တည္ရွိေနတဲ့ အမွတ္မထင္ေနရာနဲ ့ရွုခင္းေတြလည္း အနည္းငယ္ ရွုေထာင့္ေျပာင္းၾကည့္ျပီး ၊ ဆြဲေဆာင္အားေကာင္းလာျပီး စတိုင္က်တဲ့ ( ရွုခင္းေနရာ ) အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲေပးလိုက္တာေတြ ရိွပါတယ္။

ဥပမာေျပာရရင္ စက္ရံုျဖစ္တယ္။ စက္ရံုလို ့ၾကားရင္ ဆီနဲ ့မီးခိုးနံ ့ေတြ လႊင့္ေမ်ာေနျပီး ၾကီးမားက်ယ္ျပန္ ့တဲ့ အေဆာက္အဦးေတြက မီးခိုးေငြ ့ေတြျဖင့္ ခမ္းနားျခင္းေတြ ဆိတ္သုန္းေနတဲ့ မဲေမွာင္ျပီး ရုပ္ဆင္းေပ်ာက္ေနတဲ့ ပံုရိပ္ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ လူေတြက အမ်ားၾကီးဘဲ မဟုတ္လား။

ခါနာဂါဝခရိုင္ ခါဝစခိျမိဳ့က မ်ားစြာေသာစက္ရံုေတြ စုစည္းေနျပီး ယခင္က ( ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းေသာျမိဳ့ ) လို ့ေခၚခဲ့ၾကေပမယ့္ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ျမိဳ့သားေတြက စိတ္ခ်ရတဲ့ ေနထိုင္မႈဘဝကို ရွင္သန္နုိင္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျပန္လည္ရရွိျပီး ( မေကာင္းတဲ့ပံုရိပ္ ) ျဖစ္တဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြက တစ္မူထူးျခားတဲ့ လွပတဲ့ ညရွုခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ( စက္ရံုညရွုခင္း ) ရဲ့ ရွုခင္းေနရာအျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲသြားျပီး ( စက္ရံုဆြဲေဆာင္မႈ ) ျပဳလုပ္ေနတဲ့ လူေတြကို တိုးပြားလာတယ္ဆိုတဲ့ လူၾကိဳက္မ်ားျခင္းကို ရရွိထားပါတယ္။

မေကာင္းတဲ့ ပံုရိပ္ေတြ ေျပာင္းျပန္လွန္ျပီး စက္ရံုကို ( ခရီးသြားအရင္းအျမစ္ ) ျပဳလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ေျပာင္းျပန္ အေတြးအေခၚ

觀光資源化
စက္မႈျမိဳ့ေတာ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာတဲ့ ခါဝါစခိျမိဳ့ျဖစ္တယ္။ ဒီဧရိယာမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စက္ရံုေတြ စုစည္းေနေပမယ့္ ကာလရွည္ၾကာ ျဖတ္သန္းလာတဲ့ ျမိဳ့ရဲ့ တိုးတက္မႈကို သယ္ေဆာင္လာတဲ့ စက္မႈဇုန္ကို( ခရီးသြားအရင္းအျမစ္ ) အျဖစ္ လက္ေတြ ့အသံုးျပဳျပီး အဲဒီဆြဲေဆာင္အားကို လူေတြဆီကုိ ကူးစက္ေပ်ာ္ရႊင္ေစျပီး ၊ ( စက္မႈခရီးသြား ) အျဖစ္ ခါဝါစခိျမိဳ့ကို အားၾကိဳးမာန္တက္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။

( စက္မႈခရီးသြားဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ) ကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ခါဝါစခိျမိဳ့က ၂၀၀၈ ခုနွစ္မွာ ( စက္ရံုညရွုခင္းခရီးစဥ္ ) ကို ေရးဆြဲျပီး စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ လူ ၄၅ ေယာက္ အစုအဖြဲ ့မွာ လူဦးေရ ၈၀၀ နီးပါးေလာက္ရွိတဲ့ ေလွ်ာက္ထားမႈေတြ ျပည့္က်ပ္ေနျပီး ၾကီးမားတဲ့ တန္ျပနသက္ေရာက္မႈကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီမွာ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ မွ ကိုယ္ပိုင္စက္မႈလုပ္ငန္းနွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျပီး ( စက္ရံုညရွုခင္းဘတ္စ္ကားခရီးစဥ္ ) ကို တရားဝင္စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ ခါဝါစခိျမိဳ့မွာ တစ္နိုင္ငံလံုးအစျဖစ္ျပီး ( ပထမအၾကိမ္ တစ္နိုိင္ငံလံုး စက္ရံုညရွုခင္းအစည္းအေဝး) ကို က်င္းပျပီး ဒီ အစည္းအေဝးမွာ စက္ရံုညရွုခင္းကို ခရီးသြားအရင္းအျမစ္အျဖစ္ လက္ေတြ ့အသံုးခ်ျပီး ေဟာ္ကိုင္းဒိုး မူရိုရန္းျမိဳ့၊ မီအဲခရိုင္ ေယာ့ခိုင္းခ်ိျမိဳ့၊ ဖူခုအိုခခရိုင္ ခိတခရူးရွဴးျမိဳ့၊ ျမိဳ ့၄ ျမိဳ့ရဲ့ စက္မႈဇုန္ကို ( ဂ်ပန္နိုင္ငံအၾကီးဆံုးစက္ရံုညရွုခင္း ၄ ခု ) ကိုအတူထုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈ ျပဳလုပ္ျပီး တစ္နို္င္ငံလံုးအၾကီးမားဆံုး တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈရရွိခဲ့ပါတယ္။

( တစ္နိုင္ငံလံုး စက္ရံုညရွုခင္းအစည္းအေဝး ) မွာ ပူးေပါင္းပါဝင္လာတဲ့ ျမိဳ့ေတာ္ေတြ မ်ားလာျပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွာ ရွိဇုအိုခခရိုင္ ဖူဂ်ီယာမျမိဳ့မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ( သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ တစ္နိင္ငံလံုးစက္ရံုညရွုခင္းအစည္းအေဝး in ဖူဂ်ီယာမ ) မွာ အသစ္ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ခ်ိဘခရိုင္ ခ်ိဘျမိဳ့က တရားဝင္ပါဝင္ခဲ့ျပီး ( ဂ်ပန္နိုင္ငံအၾကီးမားဆံုးစက္ရံုညရွုခင္း ၈ ခု ျမိဳ့ေတာ္ ) လို ့ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္
( မေကာင္းတဲ့ပံုရိပ္ ) ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ စက္မႈဇုန္ကို ( လွပတဲ့ ညရွုခင္းေနရာ ) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပီး လူေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစတယ္ ဆိုတဲ့ ခါဝါစခိျမိဳ့ရဲ့ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈက ေအာင္ျမင္ျပီး လက္ရွိမွာလည္း စက္ရံုညရွုခင္း ပရိသတ္တြင္မကပါဘူး ငယ္ရြယ္တဲ့စံုတြဲေတြမွ သက္ၾကီးပိုင္းဇနီးေမာင္နွံေတြထိ အသက္ရြယ္မ်ိဳးစံုျဖင့္ စည္ကားတဲ့ ခရီးသြားေနရာျဖစ္လာပါတယ္။

စက္ရံုညရွုခင္းပရိတ္သတ္မွာ နံပါတ္တစ္ လူၾကိဳက္မ်ားဆံုးက ( ခ်ိဒိုရိုျမိဳ့ ၊ ညရွုခင္းဧရိယာ )

千鳥町・夜光區
ခါဝါစခိျမိဳ့ရဲ့ စက္ရံုညရွုခင္းကို ရွုစားနိုင္မယ့္ ဧရိယာက ေအာက္ပါ ၆ ေနရာ ခြဲျခားထားျပီး ဧရိယာအသီးသီးအလိုက္ စက္ရံုညရွုခင္းျမင္ကြင္းကြဲျပားပါတယ္။ အထဲမွာ စက္ရံုညရွုခင္းပရိတ္သတ္ထဲမွာ နံပါတ္ ၁ ရွုခင္းအမွတ္အျဖစ္ လူၾကိဳက္မ်ားတာက ( ခ်ိဒိုရိဧရိယာ) ျဖစ္ပါတယ္။
စက္ရံုညရွုခင္းဧရိယာ
① အူခိရွိမေခ်ာ ၊ အိုဂ်ိမေခ်ာ ဧရိယာ ( ခါဝါစခိအပိုင္း၊ အူခိရွိမေခ်ာ ၊ အိုဂ်ိမေခ်ာ )
② ခ်ိဒိုရိုေခ်ာ ၊ ညရွုခင္းဧရိယာ (ခါဝါစခိအပိုင္း၊ ခ်ိဒိုရိုေခ်ာ ၊ ညရွုခင္း ၁ ေခ်ာမဲ - ၂ ေခ်ာမဲ )
③ မီဇုအဲေခ်ာ၊ အိခဲခါမိေခ်ာ ၊ ညရွုခင္း ၃ ေခ်ာမဲ ဧရိယာ (ခါဝါစခိအပိုင္း၊ မီဇုအဲေခ်ာ၊ အိခဲခါမိေခ်ာ ၊ ညရွုခင္း ၃ ေခ်ာမဲ )
④ အိုဂိေခ်ာ ၊ အာစနိုေခ်ာ၊ မီနမိဝါတာရိဒေခ်ာ ဧရိယာ (ခါဝါစခိအပိုင္း၊ အိုဂိေခ်ာ ၊ အာစနိုေခ်ာ၊ မီနမိဝါတာရိဒေခ်ာ )
⑤ အိုးခါဝေခ်ာ ၊ ရွီရအိရွိေခ်ာ ၊ ရွင္းဒ ဧရိယာ (ခါဝါစခိအပိုင္း၊ အိုးခါဝေခ်ာ ၊ ရွီရအိရွိေခ်ာ ၊ တာနဘဲရွင္းဒ )
⑥ ဟိဂရွိအိုးဂိကၽြန္း၊ အိုးဂိကၽြန္း ဧရိယာ (ခါဝါစခိအပိုင္း၊ ဟိဂရွိအိုးဂိကၽြန္း၊ အိုးဂိကၽြန္း )
ကိုးကား :ခါဝါစခိခရီးသြားေကာ္မတီ အင္တာနက္စာမ်က္နွာ(http://www.travelkawasaki.com/cht/
ခ်ိဒိုရိၿမိဳ႕ဧရိယာ
ညရွဳ ခင္းကို ၾကည့္ႏိုင္ေသာ စက္ရံုဧရိယာသည္ ၁၆ ၏ တူးေၿမာင္းႏွင့္ ခုနစ္ခုေသာ လူလုပ္ကၽြန္း ၿဖင့္ ၿဖစ္ေပၚေနပါသည္။ တဖန္ ဟနဲဒေလဆိပ္အထိ အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာတစ္ဝိုက္၏ အေဆာက္အဦးမ်ား၏ အၿမင့္သည္ သတ္မွွတ္ထားသည့္အတြက္ ၿမင္ကြင္းကိုခ်ဲ ့ကာၾကည့္ပါက အေဝးတြင္ရွိေသာ ေနရာမ်ားအထိ ၿမင္ႏိုင္ေသာ ခဝဆခီၿမိဳ ့၏ စက္ရံုညရွုခင္းမ်ား၏ ထူးၿခားခ်က္ၿဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတုႏွင့္ ေနရာကို လိုက္ကာ စက္ရံုညရွုခင္းႏွင့္ ဖူဂ်ိေတာင္၏ ညရွဳခင္း ႏွစ္ခုလံုးကို ၿမင္နိုင္ပါသည္။

စက္ရံုညရွုခင္းကို ခံစားခ်င္ပါက စိတ္ေပါ့ပါးစြာ လာေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနရာၿဖစ္ပါသည္။

千鳥町・夜光區
စက္ရံုညရွုခင္းေနရာသည္ လုပ္ငန္းမ်ားက ပုဂၢလိကပို္င္ဆိုင္ေသာေနရာၿဖစ္ၿခင္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရစြာ ရွိေနေသာ အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားၿဖင့္ မဝင္ေရာက္သင့္ေသာ ဧရိယာမ်ားလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း လည္ပတ္သြားေရာက္မည့္ အေနအထားတြင္ သတိထားသင့္ပါသည္။
ဘတ္စ္တိုး အုပ္စုလိုက္ တကၠစီၿဖင့္ လည္ပတ္မည့္သူမ်ား စေသာ ခရီးသြားကုမၼဏီအသီးသီးမွွ ညဘက္ စက္ရံုရွဳခင္းကို လာေရာက္ရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေပါ့ပါးစြာလာေရာက္လည္ပတ္နိုင္သည့္အတြက္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ထိုအထဲတြင္လည္း အုပ္စုလိုက္သေဘၤာၿဖင့္ သြားၿခင္းသည္ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ဧရိယာအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္မ်ားက မ်ားၿပီး စက္ရံုဧရိယာ၏ အေနာက္ဘက္မွ စက္ရံုညဘက္ရွုခင္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ခါဝစခိၿမိဳ႕ စက္ရံု ညရႈခင္းအေသးစိတ္မွာဒီေနရာ
http://www.k-kankou.jp/study_tourism/night/index.html


တည္းျဖတ္/အုစုအိ

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္