( ေဆာင္းဦးရဲ့ ဗဟုသုတအနည္းငယ္ ) မိုမိဂ်ိ ဘာေၾကာင့္စတင္ျဖစ္ေပၚလာတာလဲ ?

 ( ေဆာင္းဦးရဲ့ ဗဟုသုတအနည္းငယ္ )  မိုမိဂ်ိ ဘာေၾကာင့္စတင္ျဖစ္ေပၚလာတာလဲ ?
( ေဆာင္းဦးရဲ့ ဗဟုသုတအနည္းငယ္ ) မိုမိဂ်ိ ဘာေၾကာင့္စတင္ျဖစ္ေပၚလာတာလဲ ?
ဒီတစ္ၾကိမ္က မိုမိဂ်ိအေရာင္ေျပာင္းခ်ိန္ကို သိမယ္ဆိုရင္ နည္းနည္းေပ်ာ္စရာေကာင္းျပီး မိုမိဂ်ိရဲ့ ဖြဲ ့စည္းမႈနွင့္ပတ္သတ္ျပီး မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။
အံ့ၾသသြားေလာက္ရေအာင္ အေရာင္ေျပာင္းသြားျပီး ကၽြန္ေတာ္တို ့ေတြကို ဆြဲေဆာင္ေနတဲ့ မိုမိဂ်ိက ဘယ္လိုမ်ိဳး ဖြဲ ့စည္းမႈျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေနတာလဲ ?

မိုမိဂ်ိက သစ္ပင္က အရြက္ကို ေၾကြခ်ဖို ့အျပင္အဆင္

紅葉
ေႏြဦး၊ ေႏြရာသီရဲ့ အပူခ်ိန္ျမင့္မားတဲ့ အခ်ိန္၊ အရြက္က ေနေရာင္ျခည္မ်ားစြာ ရျပီး အစိမ္းေရာင္အရြက္တစ္ခုလံုးမွ အာဟာရဓါတ္ေတြ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ဒီဟာကို အလင္းေရာင္အစာခ်က္လုပ္ျခင္းလို ့ေခၚတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေဆာင္းဦးကို ၾကိဳဆိုျပီး တေျဖးေျဖးနဲ ့အပူခ်ိန္ က်ဆင္းလာရင္ အလင္းေရာင္အစာခ်က္လုပ္မႈမွ လက္ခံရရွိထားတဲ့ စြမ္းအင္ေတြက နည္းပါးလာျပီး သစ္ပင္က အရြက္ကို ထိန္းသိမ္းဖို ့အတြက္ စြမ္းအင္ပမာဏနွင့္ တြက္ခ်က္မႈက မကိုက္ညီမႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေဆာင္းဦးကို ၾကိဳဆိုျပီး တေျဖးေျဖးနဲ ့အပူခ်ိန္ က်ဆင္းလာရင္ အလင္းေရာင္အစာခ်က္လုပ္မႈမွ လက္ခံရရွိထားတဲ့ စြမ္းအင္ေတြက နည္းပါးလာျပီး သစ္ပင္က အရြက္ကို ထိန္းသိမ္းဖို ့အတြက္ စြမ္းအင္ပမာဏနွင့္ တြက္ခ်က္မႈက မကိုက္ညီမႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

အဝါေရာင္ခ်ယ္ထားတယ္ဆိုတာက ေရာင္ျခယ္ပါဝင္အရ

北海道大学
▲ဂ်င္ဂိုပင္တန္းက အဝါေရာင္ေကာ္ေဇာကို ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေဟာ္ကိုင္းဒုိးတကၠသိုလ္
မိုမိဂ်ိက သစ္ပင္အမ်ိဳးအစားအရ အနီေရာင္ျခယ္နဲ ့ အဝါေရာင္ျခယ္ ရွိေပမယ့္ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ( အစိမ္း၊ အဝါ ၊ အနီ ) လို ့ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။

အရင္ဆံုး အစိမ္းေရာင္မွ အဝါေရာင္ မိုမိဂ်ိကို ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ဖြဲ ့စည္းမႈကို ေျပာပါမယ္။
ေအးလာရင္ အရြက္က ေနေရာင္ျခည္အစာခ်က္လုပ္မႈကို ရပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေနေရာင္ျခည္အစာခ်က္လုပ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္တဲ့ အစိမ္းေရာင္ ကလိုရိုဖီးဓါတ္ေတြ က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မူရင္းအရြက္မွာ အစိမ္းေရာင္ကလိုရိုဖီးနဲ ့ကလိုရိုဖီးရဲ့ ေနေရာင္ျခည္အစာခ်က္လုပ္မႈကို ေထက္ပံ့ေပးတဲ့ တာဝန္ကို လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေရာင္ျခယ္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ေနေရာင္ျခည္အစာခ်က္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း က်ဆင္းလာမႈ အရ ၊ ကလိုရိုဖီးေတြက ကြဲျပားသြားျပီး အစိမ္းေရာင္ဓါတ္ေတြက နည္းပါးလာျပီး ေရာင္ျခယ္ပါဝင္မႈရဲ့ အဝါေရာင္က ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ဒီဟာက အရြက္က အဝါေရာင္ျဖစ္လာတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တယ္။

အနီေရာင္ခ်ယ္ထားတာက အန္းတိုရွိအာနင္း အရ

毘沙門堂
▲ေက်ာက္ေလွကားက မိုမိဂ်ိျဖင့္ ေလာင္ကၽြမ္းေနသလို နီရဲေနတဲ့ ဘီရွမြန္ေက်ာင္းေဆာင္
ေနာက္ထပ္ အဝါေရာင္မွ အနီသို ့ေျပာင္းလဲျခင္းက အနီေရာင္ဓါတ္ကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အန္းတိုရွိအာနင္းက အသစ္ထပ္မံျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္တယ္။
အန္းတိုရွိအာနင္းက တိုးပြားလာတဲ့ ဖြဲ ့စည္းမႈနွင့္ပတ္သက္တာက သီအိုရီမ်ားစြာ ရွိေပမယ့္ အဲဒီ သီအိုရီတစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။

အမွတ္မထင္ အပူခ်ိန္က်ဆင္းလာရင္ ( အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၅ မွ ၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ေလာက္) နွင့္ အလင္းေရာင္ကို လက္ခံျပီး စြမ္းအင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတဲ့အလုပ္နွင့္ အဲဒီစြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳျပီး အာဟာရဓါတ္ကို ျပဳလုပ္တဲ့ အလုပ္ရဲ့ ဆက္စပ္ျပီးလုပ္ေဆာင္တဲ့ ဟန္ခ်က္ ျပိဳလဲသြားပါတယ္။
အဲလိုဆိုရင္ အရြက္က အဲဒီဟန္ခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းဖို ့အတြက္ အနီေရာင္ဓါတ္ရဲ့ အန္းတိုရွိအာနင္းကို ဖြဲ ့စည္းျပီး ေၾကြက်ခ်ိန္ ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ထိ ေနေရာင္ျခည္အစာခ်က္လုပ္ျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။
တနည္းအားျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေအးလာတာက အနီေရာင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

紅葉のメカニズム

▲မိုမိဂ်ိ အေရာင္ေျပာင္းျခင္း ယႏၱရား


ထက္ေဖာ္ျပပါ မိုမိဂ်ိ ဖြဲ ့စည္းမႈနွင့္ပတ္သတ္တဲ့ အနည္းငယ္ဗဟုသုတျဖစ္ပါတယ္။
အေရာင္အေသြးစံုလင္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို ့ကို မ်ားစြာေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြေပးတဲ့ ေဆာင္းဦးသစ္ပင္ေတြျဖစ္တယ္။ ဆန္းၾကယ္တဲ့ ယႏၱရားကို ေတြးၾကရင္း မိုမိဂ်ိပင္ေအာက္ကို လမ္းေလွ်ာက္ၾကည့္ပါေနာ္။


ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္