ပန္းၾကည့္မည္ဆိုပါက ဆက္ဆက္ၾကည့္ေစခ်င္သည္ !မိမိကို္ယ္တိုင္ပန္းပြင့္မည့္အခ်ိန္ကို ၾကိဳတင္ခန္ ့မွန္းႏိုင္သည္ ့နည္းလမ္းကိုသိပါသလား

ပန္းၾကည့္မည္ဆိုပါက ဆက္ဆက္ၾကည့္ေစခ်င္သည္ !မိမိကို္ယ္တိုင္ပန္းပြင့္မည့္အခ်ိန္ကို ၾကိဳတင္ခန္ ့မွန္းႏိုင္သည္ ့နည္းလမ္းကိုသိပါသလား
ေအးေသာေဆာင္းရာသီအကုန္နားေရာက္လာပါက မၾကာမီတြင္ ေႏြးေထြးေသာ ေႏြဦးေရာက္လာပါမည္။ ပန္းၾကည့္မည့္အခ်ိန္ကို ၾကိဳတင္ခန္ ့မွန္းသည့္သူမ်ားလည္း ရွိတယ္မဟုတ္ဘူးလား။ အဆင္ေၿပသည္မွာ အခုတေလာတြင္ အင္တာနက္ကိုအစထားကာ အမ်ိဳးမ်ိိဳးေသာနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ဆာကူရာပန္းထင္ရွားေသာေနရာမ်ားကို ရွာေဖြကာ ဆာကူရာပြင့္သည့္အေနအထားကို စံုစမ္းၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ယခုတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ အားလံုးကို မိတ္ဆက္ေပးခ်င္သည္မွာ ဆာကူရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကို သိပါက အၿပည့္အဝဆာကူရာကို ခံစားႏိုင္ၿပီး ၿပည့္စံုေသာပန္းၾကည့္ပြဲအခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးႏိုင္သည္ဟု ထင္ပါသည္။

၁။ပန္းပြင့္သည့္အခ်ိန္ကို မိမိဘာသာခန္ ့မွန္းႏိုင္ပါသည္

တီဗြီ၊အင္တာနက္မ်ားတြင္ ေဒသအလိုက္ အၾကမ္းဖ်င္းပန္းပြင့္သည့္အခ်ိန္ကို အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း မိုးေလဝသအခ်က္အလက္မ်ားအရ ပန္းပြင့္သည့္အခ်ိန္သည္အနည္းငယ္ေၿပာင္းလဲမွုရွိသည့္အတြက္ အေၾကာင္းၾကားသည့္ရက္ႏွင့္ ထပ္တူမက်သည္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထိုသို ့ဆိုေသာ္လည္း ၿဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ဆာကူရာပန္းပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္သည့္အခ်ိန္မွေတာ့ ၾကည့္ခ်င္ၾကတာေပါ့ေနာ္။ ထို ့ေၾကာင့္ တိုက္တြန္းခ်င္သည္မွာ ( ေဖေဖာ္ဝါရီလေနာက္ပိုင္းအၿမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္သည္ ၆၀၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကိုေက်ာ္လြန္ ေသာရက္မ်ားသည္ ဆာကူရာပန္း ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္သည့္) ဟု တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါ (၂/၁ အၿမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္) +(၂/၂၏ အၿမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္)+ (၂/၃၏ အၿမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္)+ ဟု ေပါင္းၿပီး ၆၀၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကို ေက်ာ္လြန္ေသာရက္မ်ားက အၾကမ္းဖ်င္းပန္းပြင့္သည့္အခ်ိန္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ပန္းစပြင့္သည္မွ ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္သည့္အထိ တစ္ပတ္ခန္ ့ၾကာပါသည္။ ဒီတြက္ခ်က္မွုကို သိပါက မိမိဘာသာ ေဒသအသီးသီး၏ အေနအထားမ်ားၿဖင့္ တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါသည္။

၂။ ဆာကူရာတြင္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္

ငါးတြင္ သဘာဝငါးႏွင့္ ေမြးၿမဴေရးငါးႏွစ္မ်ိဳးရွိသကဲ့သို ့ဆာကူရာတြင္လည္း သဘာဝအတိုင္းေပါက္ေနေသာ ပန္းရိုင္းအမ်ိဳးအသားႏွင့္ အမ်ိဳးစပ္ကာၿဖစ္လာေသာ ပန္းၿခံထဲတြင္စိုက္ပ်ိဳးၿဖစ္ထြန္းလာေသာအမ်ိဳးအစား ရွိပါသည္။ ဂ်ပန္တြင္အမ်ားဆံုးေတြ ့ႏိုင္သည္မွာဆိုမဲအိေယာရွိေနာဟု ေခၚၾကေသာ စိုက္ပ်ိဳးေအာင္ၿမင္လာ ေသာ မ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ ေရွးအက်ဆံုးဆာကူရာသည္ သက္တမ္း၂၀၀၀ေက်ာ္ဟုလည္း ဆိုၾကပါသည္။ ထို ့ေနာက္ အထူးသၿဖင့္ သက္တမ္းရွည္ေသာ ဆာကူရာပန္း၃မ်ိဳးကို ေဖာ္ထုတ္ကာ (ဂ်ပန္၏ထင္ရွားေသာဆာကူရာသံုးခု)ဟုလည္း ေခၚၾကပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏သံုးခုေသာဆာကူရာ
၁။ယာမတကရွင္းဒိုင္းဆာကူရာ (ယာမနာရွိခရိုင္ ဟိုခုတိုၿမိဳ ့မုခဝေခ်ာ ယာမတက)သက္တမ္း ၁၈၀၀ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၀ႏွစ္ဟု ဆိုၾကပါသည္
၂။နဲအိုတနိအုစုဇုမိဆာကူရာ(ဂိဖုခရိုင္ မိုတိုစုၿမိဳ ့နဲအိုအိတေခ်ာ)သက္တမ္း ၁၅၀၀ႏွစ္ေက်ာ္
၃။ ဆန္းခၽြန္းတခိဆာကူရာ(ဖုခုရွိမခရိုင္ တမုရာအုပ္စု ဆန္းခၽြန္းေခ်ာ) သက္တမ္း ၁၀၀၀ႏွစ္ေက်ာ္

ဆာကူရာတြင္ (ဂၽြန္းခဲစြတ္) (ဆဲအိရွင္းဘိ) စေသာ မ်ားစြာေသာ ပန္းစကားလံုးမ်ားရွိပါသည္။ ရာသီအသစ္အစတြင္ လတ္ဆတ္ေသာစိတ္မ်ားၿဖင့္ လွပေသာ ဆာကူရာပန္းမ်ားကို ၾကည့္ၾကပါစို ့

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္