ေနာက္ဆံုးေပါ္ေဆာင္းပါးစာရင္း ( မည္ကဲ့သို ့ )

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၇~၈လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္