အိုခိတမဆာကူရာခိုင္းအိေရာ
အိုခိတမဆာကူရာခိုင္းအိေရာ
အိုခိတမဆာကူရာခိုင္းအိေရာ
အိုခိတမဆာကူရာခိုင္းအိေရာ
အိုခိတမဆာကူရာခိုင္းအိေရာ အိုခိတမဆာကူရာခိုင္းအိေရာ အိုခိတမဆာကူရာခိုင္းအိေရာ အိုခိတမဆာကူရာခိုင္းအိေရာ

ပ်မ္းမွ် ေနရာေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိေနပါသည္။ ေႏြဦး၏ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ သင့္ေတာ္ေသာရာသီဥတုသည္ အိုခတမတြင္ ဆာကူရာကပန္းပြင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထပ္တူက်သည့္အတြက္ မ်ားစြားေသာ ေရွးေဟာင္းအပင္မ်ားသည္ (တနဲမဂိဆာကူရာ) ဟု ေခၚၾကၿပီး ေနထိုင္စားေသာက္မွုထဲတြင္ အေရးၾကီးေသာ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာမ်ားၿဖင့္ ရင္းႏွီးလာခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ နန္းေယာရွိအခယုေရပူစမ္း ဂ်ပန္ဆာကူရာ ထင္ရွားေသာ ၁၀၀ ခုထဲတြင္ တိုရိဘိုးရွိယာမဆန္းဟြန္ ဆာကူ၇ာကို အေၿခခံအေနၿဖင့္ ဖုတမစြတ္ပန္းၿခံ၏ နာဂမဲဟိဆာကူရာ၊ ခဲအိအုမိဆာကူရာ၊ နာဂအိၿမိဳ ့၏ ႏိုင္ငံမွသတ္မွတ္ထားေသာ သဘာဝအထိမ္းအမွတ္ေနရာ အိဆဇဝ၏ခုဘို ့ဆာကူရာ၊ ခုဆအိုက၏ တိုင္းမဲအိရွင္းဆာကူရာ၊ရွိရာတကမခ်ိ၏ ခရိုင္မွသတ္မွတ္ထားေသာ သဘာဝအထိမ္းအမွတ္ပစၥည္း၏ ယာခုရွိဆာကူရာ၊ ခမေနာ့အဲဆာကူရာစေသာ ဖလားဝါးနာဂအိတစ္ေလွ်ာက္ ပ်မ္းမွ် ၄၃ ကီလိုမီတာလည္ပတ္နိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းသည္ လွပေသာပန္းမ်ားကို လည္ပတ္ၾကည့္ရွု ့ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Akayu ဘူတာ) တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ ကားၿဖင့္ မွပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္

  Tōhoku ကားလမ္း( Fukushimaīzaka IC ) မွ ပ်မ္းမွ် ၆၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုခိတမဆာကူရာခိုင္းအိေရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္