ဇန္းရိန္းဂိုင္း
ဇန္းရိန္းဂိုင္း
ဇန္းရိန္းဂိုင္း
ဇန္းရိန္းဂိုင္း
ဇန္းရိန္းဂိုင္း
ဇန္းရိန္းဂိုင္း
ဇန္းရိန္းဂိုင္း
ဇန္းရိန္းဂိုင္း ဇန္းရိန္းဂိုင္း ဇန္းရိန္းဂိုင္း ဇန္းရိန္းဂိုင္း ဇန္းရိန္းဂိုင္း ဇန္းရိန္းဂိုင္း ဇန္းရိန္းဂိုင္း

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရွားပါေသာ (ဇန္းခ်ဴး) ဆိုးတိုးခ်ဴး၏ ဘုရားေက်ာင္း၃၃ ခုစုစည္းထားေသာ ဧရိယာ။ သက္တမ္းရင္ထင္းရွုးပင္မ်ား၏ေလွ်ာ္ကလမ္း အတြင္းဆံုးတြင္ တည္ရွိေနေသာ ဘုရားေက်ာင္းသည္ ေခ်ာေရွာဂ်ိ။ စြတ္ဂရုခဲရုအိ၏ ဘုရားေက်ာင္းၿဖစ္ၿပီး ၁၅၂၈ ခုႏွစ္တြင္ (လက္ရွိအဂ်ိဂဆဝမခ်ိ) က တည္ေဆာင္ၿပီး ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒုတိယေၿမာက္ ဘန္းႏုရွိစြတ္ဂရုရွင္းမိုင္းက ဟိေရာဆခိရဲတိုက္ႏွင့္တကြ ၁၆၁၀ခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိေနရာတြင္ေၿပာင္းေရြ ့တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ နယ္ေၿမအၾကီးအကဲၿဖစ္ေသာ ဘုရားေက်ာင္းကို နာဂခစြတ္ဂ်ိတစ္ဝိုက္တြင္ စုစည္းၿပီး ရဲတိုက္၏အေနာက္ေတာင္ဘက္ (အုရာအိုနိမြန္း) ကို အဓိကအေနၿဖင့္ထားၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဘာသာေရးကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ လမ္းသည္ ႏိုင္ငံမွသတ္မွတ္ထားေသာ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ၿဖစ္ေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Aomoriken hirosakishi Nishishigemori

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.hirosaki-kanko.or.jp/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Tōhoku ကားလမ္း Ōwani hirosaki IC မွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

  JR Hirosaki ဘူတာကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၄ မိနစ္ ၊ရပ္ကြက္ရံုးေရွ ့တြင္ဆင္းပါ၊ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဇန္းရိန္းဂိုင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္