အိဘရာခိခရိုင္ ရိစြတ္သမိုင္းၿပတိုက္
အိဘရာခိခရိုင္ ရိစြတ္သမိုင္းၿပတိုက္
အိဘရာခိခရိုင္ ရိစြတ္သမိုင္းၿပတိုက္ အိဘရာခိခရိုင္ ရိစြတ္သမိုင္းၿပတိုက္

ခုႏွစ္လပိုင္း

အမ်ိဳးသားၿပတိုက္ႏွင့္ စာေပၿပတိုက္ႏွစ္ခု၏တာဝန္ကိုယူေသာ အမ်ားပိုင္ ၿပတိုက္။ အိဘရာခိခရိုင္၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းထားၿပီး သိမ္ဆည္းထားၿပီး စစ္ေဆးၿခင္းမ်ားလည္း ၿပဳလုပ္ၿပီး၊ ထိုရလဒ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ၿပန္ ့ၿပန္ ့ခရိုင္ရွိၿပည္သူမ်ားကို ၿပသထားပါသည္။ မူလမိဇုဒိုလယ္ယာလုပ္ငန္းဌာနေက်ာင္းဧရိယာအတြင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး မူလအေဆာက္အဦးသည္ မူလအတိုင္းထိန္းသိမ္းထားသည့္အၿပင္ မဲဂ်ိေခတ္၏ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ၿပသထားေသာ မူလစုအိခိုင္းမူလတန္းေက်ာင္းၿပတိုက္၊ အဲဒိုေခတ္၏ လယ္သမာမ်ားကိုလည္း ေတြ ့ နိုင္ပါသည္။ အထိမ္းအမွတ္အခန္းတြင္ အဖိုးတန္ေသာသမိုငး္အခ်က္အလက္မ်ားကို သီးသန္ ့ၿပသထားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ibarakiken mitoshi Midorichō 2 - 1 - 15

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  အထူးၿပပြဲ ပံုမွန္ ၆၀၀ ယန္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၃၁၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ပံုမွန္ ၉ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၀၀ ေနာက္ဆံုးလက္ခံခ်ိန္ ၁၆ း ၃၀

 • ပိတ္ရက္

  ပိတ္ရက္မ်ားရွိပါက ေနာက္ေန ့ကို ပိတ္ရက္အၿဖစ္ ၊ၿပင္ဆင္သည့္ကာလ

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.rekishikan-ibk.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  သံုးလပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Tokiwa ကားလမ္း Mito IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  JR Kashima rinkai ရထားလမ္း Mito ဘူတာမွ ကားၿဖင့္ ပ်မ္မွ် ၇ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိဘရာခိခရိုင္ ရိစြတ္သမိုင္းၿပတိုက္၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္