စိုးဒဲဂအူရပင္လယ္ကမ္းနားပန္းျခံ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။