အိုးအူအိုဘုရားေက်ာင္း ပင္လယ္တြင္း တိုရိအိဂိတ္ေပါက္၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။