ဟိဂရွိေယာခကမ္းေျခ ရွိခ်ိမန္းစိုးအစုလိုက္ရွင္သန္ရာေဒသ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။