ခ်ဘတခဲႏွင့္ ဖူဂ်ီေတာင္၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။