ဂိအြန္းရွိရျမစ္ရဲ့ဆာကူရာ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။