ဟကနဲတိုဇန္းေတာင္ေပၚရထားလမ္း၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။