ယိုခိုတဲ့နိုခါမကူရ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။