တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။